Oxit

(Redirected from Ôxít)

Template:Chú thích trong bài nhỏ|200px|Gỉ sắt chứa sắt (III) oxit Fe2O3 Oxithợp chất gồm 2 nguyên tố hóa học trong đó có một nguyên tố là oxy.

Công thức hóa học: MxOy

Phân loại

Oxit bazơ: là những oxit tác dụng với axít cho ra muốinước. Một số Oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành bazơ tan gọi là kiềm.
Ví dụ: Na2O - NaOH, Fe2O3 - Fe(OH)3...
Oxit axit: là những oxit tác dụng với bazo tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành 1 axít.
Ví dụ: Mn2O7, CO2 - H2CO3, P2O5 - H3PO4..
Oxit lưỡng tính: là oxit có thể tác dụng với axit hoặc bazơ tạo muốinước
Ví dụ: Al2O3,ZnO
Oxit trung tính: là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axít, không phản ứng với bazơ hay axít để tạo muối.
Ví dụ: Cacbon monoxit - CO, Nitơ monoxit - NO...

Các phản ứng

Phản ứng với nước

Oxit axit phản ứng với nước tạo thành dung dịch axít (trừ SiO2).
Ví dụ: SO3 + H2O --> H2SO4
P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4
Một số Oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành bazơ. Chỉ có các oxit bazơ của kim loại kiềm (Li,Na,K,Rb,...) và kiềm thổ (Ca,Ba,Sr,...) ngoại trừ BeMagie kết hợp với nước sẽ tạo thành bazơ (CaO, Na2O, Li2O, BaO, K2O)
Ví dụ: CaO + H2OCa(OH)2
BaO + H2O --> Ba(OH)2

Phản ứng với axit

Oxit bazơ phản ứng với axít để tạo thành muốinước
Ví dụ: 3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2O

Phản ứng với bazơ

Oxit axít phản ứng với bazơ để tạo thành muốinước.
Ví dụ: SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
Oxit lưỡng tính có thể phản ứng với bazơ tạo thành muối và nước.
Ví dụ: Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Phản ứng với oxit

Một số oxit bazơ (5 oxit Li2O, K2O, BaO, CaO, Na2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3
BaO + CO2 --> BaCO3

Cách đọc

Tên nguyên tố + oxit

Ví dụ: CaO - Canxi oxit

Nếu kim loại có nhiều hóa trị: tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit

Ví dụ: FeO - Sắt(II) oxit

Fe2O3 - Sắt(III) oxit

Nếu phi kim có nhiều hóa trị: tên phi kim (kèm theo các tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm theo các tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Ví dụ: SO3 - Lưu huỳnh trioxit.

N2O5 - Đinitơ pentaoxit.

Có thể đọc tên oxit theo sự mất nước.

Tham khảo

  • Fully Exploiting the Potential of the Periodic Table through Pattern Recognition Schultz, Emeric. J. Chem. Educ. 2005 82 1649.

Template:Ôxít

Template:Sơ khai hóa học