Đô thị loại III

(Redirected from Đô thị loại 3)

Đô thị loại III hay thành phố cấp III là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới:

Template:Định hướng