Đô thị loại III

Đô thị loại III hay thành phố cấp III là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới:

Template:Định hướng