Đông Kinh

Đông Kinh (東京) là một từ Hán-Việt có nghĩa là "kinh đô tại phía Đông" và thường được dùng cho:

Địa danh

Việt Nam

Nhật Bản

Trung Hoa

Triều Tiên

Tổ chức

Template:Trang định hướng