Đơn vị đo chiều dài

Một đơn vị đo chiều dài là một chiều dài chuẩn (thường không đổi theo thời gian) dùng để làm mốc so sánh về độ lớn cho mọi chiều dài khác.

Dưới đây liệt kê các đơn vị đo chiều dài.

Trong hệ đo lường quốc tế

Trong thiên văn học

Trong vật lý

Trong vật lý còn có thêm:

Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam

Trong hàng hải

Trong hệ đo lường Anh Mỹ

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

*