Đơn vị khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của các nguyên tửphân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

Nó hay được ký hiệu bằng chữ u. Trong hệ đo lường quốc tế:

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg

(Với NAhằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học Template:Đơn vị SI

Thể loại:Đơn vị đo khối lượng Thể loại:Hóa học Thể loại:Sinh học