Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

Template:Chú thích trong bài Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là định luật do Isaac Newton - một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất khám phá ra. Theo định luật này, vật có khối lượng m sẽ bị kéo về gần vật có khối lượng M với gia tốc:

<math>g = \frac{GM}{r^2}</math>
với Ghằng số hấp dẫnr là khoảng cách giữa hai vật.

Theo định luật 2 Newton, vật có khối lượng m chịu lực hấp dẫn có độ lớn:

F = m g
<math>F = \frac{GMm}{r^2}</math>

Công thức trên được gọi là định luật vạn vật hấp dẫn Newton, trong đó lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với tích của hai khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai vật.

Trong công thức này, kích thước các vật được coi là rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Hằng số hấp dẫn

Hằng số hấp dẫn G phụ thuộc vào hệ đơn vị đo lường, được xác định lần đầu tiên bởi thí nghiệm Cavendish năm 1797.

Nếu dùng hệ đơn vị SI:

G = 6.67 x 10−11 N.m²/kg²

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Tương tác hấp dẫn Thể loại:Khái niệm vật lý Thể loại:Lực hấp dẫn Thể loại:Thuyết hấp dẫn Thể loại:Isaac Newton