Đối tượng

Đối tượng có thể có một trong các nghĩa sau:

Template:Trang định hướng

Thể loại:Kiểu dữ liệu