Đức Bồng

Đức Bồng là một xã thuộc huyện Vũ Quang.

Diện tích, dân số

Xã Đức Bồng có 1.260,40 ha diện tích tự nhiên và 2.855 nhân khẩu[1].

Vị trí địa lý

Chú thích

  1. Nghị định 112/2003/NĐ-CP ngày 03/10/2003: Nghị định thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Quang

Template:Sơ khai Hà Tĩnh

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Quang