Ảo giác

Template:Chú thích trong bài

Ảo giác hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó là sự nhận thức mà không hề có tác nhân kích thích. Hiểu theo nghĩa cụ thể và chính xác hơn, ảo giác là sự nhận thức trong trạng thái tỉnh táo mà không hề có kích thích từ bên ngoài (những kích thích mang phẩm chất của ý thức thật sự, sống động, đáng kể và nằm trong không gian khách quan bên ngoài.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Thực tế Thể loại:Tri giác Thể loại:Hệ giác quan