Ức

Ức có thể là:

  • là một cách dùng thường trong văn chương (trung quốc) để gọi trực tiếp số tự nhiên 10^9 = 1.000.000.000 (1 tỉ)
  • Xương ức ở người và động vật.
  • Thịt ức ở gia cầm.

Template:Trang định hướng