ALT

ALT hay Alt có thể là:

Y học

Template:Định hướng