Alanine transaminase

glutamic-pyruvate transaminase
Identifiers
Symbol GPT
Entrez 2875
HUGO 4552
OMIM 138200
RefSeq NM_005309
UniProt P24298
Other data
EC number 2.6.1.2
Locus Chr. 8 q24.2-qter
Alanine transaminase
Identifiers
EC number 2.6.1.2
CAS number 9000-86-6
Databases
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB structures RCSB PDB PDBe PDBsum
Gene Ontology AmiGO / QuickGO

Alanine transaminase (ALT) là một enzyme transaminase (Template:EC number). Nó còn được gọi là alanine aminotransferase (ALAT) và trước đây được gọi là serum glutamate-pyruvate transaminase (SGPT) hay serum glutamic-pyruvic transaminase (SGPT). ALT được tìm thấy trong huyết tương và trong nhiều tế bào của cơ thể, nhưng nó phổ biến nhất trong gan. Nó xúc tác cho hai bộ phận của chu kỳ alanine. Mức Serum ALT, mức serum AST, và tỉ số của chúng (tỉ số AST/ALT) được sử dụng làm dấu hiệu đánh dấu sinh học trong chẩn đoán bệnh lâm sàng liên quan đến gan. Đây là một chỉ số trong xét nghiệm máu.

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai


Thể loại:Biomarkers Thể loại:Chức năng gan Thể loại:Enzyme Thể loại:EC 2.6.1