Ankyl

Ankyl là các gốc hydrocarbon tương ứng với các ankan. Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt 1 nguyên tử H từ phân tử ankan, có công thức CnH2n+1 , được gọi là nhóm ankyl. Tên của nhóm ankyl không phân nhánh lấy từ tên của ankan tương ứng đổi đuôi an thành đuôi yl

Công thức tổng quát

CnH2n+1 - trong đó n là một số tự nhiên >= 1.

Cách gọi tên

Bỏ đuôi -an trong tên của ankan và thay bằng -yl.

Cách gọi tên đồng phân

Chọn mạch dài nhất chứa liên kết tự do. Đánh số thứ tự. Gọi tên Vị trí nhánh + tên nhánh + vị trí liên kết tự do + yl.

Một số hợp chất ankyl

Rượu etylic: C2H5-OH

Axít axetic: CH3-COOH

Metyl amin: CH3-NH2

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Nhóm chức Thể loại:Hyđrocacbon Thể loại:Nhóm Ankyl