Ave Maria

Ave Maria là cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là "Kính chào Maria", mở đầu Kinh Kính Mừng.

Âm nhạc

  • "Ave Maria" (Bach/Gounod), của Charles Gounod, phỏng theo Johann Sebastian Bach
  • "Ave Maria" (Schubert), của Franz Schubert
  • "Ave Maria" (Vavilov), của Vladimir Vavilov, xuất bản lần đầu khuyết danh, sau này nhiều người gán nhầm cho Giulio Caccini, cuối cùng tác giả đích thực cũng được xác định

Điện ảnh

Giáo dục

Template:Trang định hướng