Axit pyrophosphoric

Template:Chembox new

Axít pyrôphốtphoric, còn gọi là Axít điphốtphoric, là hóa chất có công thức H4P2O7.

Tính chất vật lý

Chất này lỏng sánh như sirô, hoặc là chất nhớt trắng, không màu, không mùi, có tính hút ẩm, tan trong nước, dietyl ete,...

Tính chất hóa học

Axít Pyrôphốtphoric từ từ thủy phân thành Axít phốtphoric.

H4P2O7 + H2O Template:Eqm 2H3PO4 (Phản ứng thuận nghịch)

Ngoài ra, axít pyrôphốtphoric khi đun nóng bị mất nước và chuyển thành axit meta phốtphoric:

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O

Axit meta phốtphoric cũng từ từ bị thủy phân thành Axít phốtphoric:

HPO3 + H2O → H3PO4

Axít pyrôphốtphoric là một axít vô cơ mạnh trung bình. Anion, muối, este của Axít pyrôphốtphoriclà pyrôphốtphat

Điều chế

Vì axit pyrôphốtphoric không thể điều chế bằng cách cho Điphotpho pentaoxit tác dụng với nước nên nó được điều chế bằng cách đun nóng axít phốtphoric ở nhiệt độ 100 - 125oC:

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Phốtpho P Thể loại:Phosphat Thể loại:Hợp chất hydro