Bát lộ quân

Revision as of 17:39, 25 October 2017 by Humiti (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Thiếu nguồn gốc

Bát lộ quân (chữ Hán: 八路军) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác. Đội quân này được tổ chức lại thành Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân (国民革命军第十八集团军), nằm trong biên chế của quân đội Trung Hoa Dân quốc, thực tế vẫn do đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Trung Quốc

Thể loại:Lịch sử quân đội Trung Hoa Dân Quốc