Bộ Nội vụ (Việt Nam)

Template:Bộ Việt Nam Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ Văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.[1]

Lịch sử

Bộ Nội vụ hiện nay được thành lập năm 2002 trên cơ sở đổi tên Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là một cơ quan ngang bộ từ tháng 9-1992, do một Bộ trưởng, chuyên trách công tác Tổ chức và cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng đứng đầu. Từ năm 1973-1990 có tên là Ban Tổ chức của Chính phủ, từ 1990-1992 đổi tên là Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ.[2]

Bộ Nội vụ cũ (1945-1998)

Bộ Nội vụ là một trong 13 bộ đầu tiên trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập ngày 28-8-1945 và ra mắt ngày 2-9-1945. Khi đó lực lượng công an cũng nằm trong bộ này. Năm 1953, Bộ Công an ra đời, tách khỏi Bộ Nội vụ.

Tháng 4 năm 1959, Bộ Thương binh – Cựu binh giải thể, toàn bộ công tác thương binh liệt sĩ được chuyển giao cho Bộ Nội vụ phụ trách. Ngày 20 tháng 3 năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 36/CP thành lập Vụ số 8 trực thuộc Bộ Nội vụ để thống nhất quản lý các chính sách, chế độ đối với gia đình những cán bộ đi "công tác đặc biệt ?"; quản lý trại nhi đồng đặc biệt; đón tiếp, bố trí công việc cho đồng bào miền Nam ra Bắc; quản lý mồ mả, hồ sơ, di sản của công nhân viên chức và đồng bào miền Nam chết ở miền Bắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1967, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 129/CP thành lập Vụ Hưu trí thuộc Bộ Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V, ngày 8 tháng 7 năm 1975 Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Quyết định số 160/QH – HC hợp nhất Bộ Công an và một số bộ phận của Bộ Nội vụ thành một bộ mới, lấy tên là Bộ Nội vụ với chức năng của Bộ Công an. Còn bộ phận làm công tác thương binh liệt sĩ của Bộ Nội vụ cũ chuyển sang Bộ Thương binh và Xã hội vừa được thành lập.[3]

Bộ Nội vụ này đến tháng 5-1998 thì đổi tên là Bộ Công an. Đến đây không còn tên gọi Bộ Nội vụ nữa. Thay vào đó là Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ được thành lập thay thế.

Ban Tổ chức của Chính phủ (1973-1990), Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (1990-1992), Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (1992-2002)

Ngày 20/2/1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 29/CP về việc thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ.[4]

Tháng 6/1975, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá V, Quốc hội quyết định hợp nhất hai Bộ Công an và Bộ Nội vụ, lấy tên là Bộ Nội vụ. Là một Bộ mới nhưng Bộ Nội vụ chỉ làm nhiệm vụ cảnh sát, an ninh quốc gia và phòng cháy, chữa cháy. Các chức năng về công tác thương binh - xã hội do Bộ Thương binh - Xã hội đảm nhận. Công tác về Việt kiều, tôn giáo, đào tạo và bồi dưỡng viên chức, lưu trữ, văn thư và tổ chức được giao về một số cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Từ năm 1980, do yêu cầu nhiệm vụ công tác, Ban Tổ chức của Chính phủ đã được tách biên chế và ngân sách ra khỏi Văn phòng Chính phủ, là cơ quan trực thuộc Chính phủ, hoạt động độc lập, có trụ sở tại 103A Quán Thánh. Đầu năm 1990, được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trụ sở của Ban Tổ chức của Chính phủ được chuyển từ 103A Quán Thánh về 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 7/5/1990, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 135/HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ là cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, có nhiệm vụ: xây dựng các đề án để Hội đồng Bộ trưởng xem xét và trình Quốc hội, Hội đồng nhà nước quyết định cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng và hệ thống tổ chức chính quyền các cấp; xây dựng các quy chế về thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng, trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành các chức danh, tiêu chuẩn viên chức nhà nước; quy định việc thành lập hội; chỉ đạo bầu cử hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp; phân vạch địa giới hành chính các cấp; xây dựng kế hoạch, quy chế về công tác cán bộ thuộc cơ quan hành chính nhà nước.[5]

Ngày 30/9/1992, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX đã quyết định Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan ngang Bộ.

Ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm làm "Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước" ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Tổ chức nhà nước đối với Tổ quốc và dân tộc.

Bộ Nội vụ (2002-nay)

Ngày 5 tháng 8 năm 2002, Quốc hội ra Nghị quyết số 02/2002/QH11 về việc quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ mới được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và tồn tại song song với Bộ Công an.[6]

Ngày 9 tháng 5 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 45/2003/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ Văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo hiện nay

Tổ chức Đảng

Tổ chức chính quyền

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

 1. Văn phòng Bộ
 2. Thanh tra Bộ
 3. Vụ Tổ chức cán bộ.
 4. Vụ Hợp tác quốc tế.
 5. Vụ Pháp chế.
 6. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
 7. Vụ Tổng hợp.
 8. Vụ Chính quyền địa phương.
 9. Vụ Cải cách hành chính.
 10. Vụ Tổ chức - Biên chế.
 11. Vụ Công chức - Viên chức.
 12. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 13. Vụ Tiền lương.
 14. Vụ Tổ chức phi chính phủ.
 15. Vụ Công tác thanh niên.
 16. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
 17. Ban Tôn giáo Chính phủ.
 18. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
 19. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
 20. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.
 21. Học viện Hành chính quốc gia
 22. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
 23. Viện Khoa học tổ chức nhà nước.
 24. Tạp chí Tổ chức nhà nước.
 25. Trung tâm Thông tin.

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Thứ trưởng qua các thời kỳ

Xem thêm

Chú thích

 1. https://moha.gov.vn.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. https://www.moha.gov.vn/gioi-thieu/lich-su-bo-noi-vu.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 3. http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/124/0/1010117/0/19319/Nhung_hinh_anh_quy_cua_Bo_Noi_vu_tu_khi_thanh_lap.  Unknown parameter |ngày truy cập= ignored (help); Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 4. http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/124/0/1010121/0/19266/Nghi_dinh_so_29_CP_ngay_20_2_1973_cua_Hoi_dong_Chinh_phu_ve_viec_thanh_lap_Ban_To_chuc_cua_Chinh_phu.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 5. http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010122/0/19199/Ban_To_chuc_cua_Chinh_phu_va_Ban_To_chuc_Can_bo_cua_Chinh_phu_trong_nhung_nam_hoan_thanh_thong_nhat.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 6. http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=21609.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 7. http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010122/0/19235/Cac_Bo_truong_Bo_Noi_vu_Truong_Ban_To_chuc_Can_bo_cua_Chinh_phu_tu_nam_1945_den_nay.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 8. http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/120/0/1010118/0/19242/Danh_sach_cac_Thu_truong_Bo_Noi_vu_va_Pho_Truong_ban_Ban_To_chuc_Can_bo_Chinh_phu_tu_1945_den_nay.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)

Liên kết ngoài

Template:Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam

Template:Chính phủ Việt Nam Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Huân chương Sao Vàng Thể loại:Bộ Nội vụ Việt Nam