Bộ binh cơ giới

Template:Chú thích trong bài

Xem nghĩa khác của từ Bộ binh

Bộ binh cơ giới là lực lượng bộ binh được hỗ trợ và yểm hộ bởi các phương tiện cơ giới do đó khả năng hành quân cao, cơ động. Khi chiến đấu thì lực lượng này di chuyển bằng chân, còn khi hành quân thì bằng các phương tiện cơ giới.

Tham khảo

Template:Sơ khai quân sự Template:Thể loại Commons

Thể loại:Bộ binh