Bộ gen

Template:Chú thích trong bài Bộ gene hay hệ gene, genome là tập hợp chứa đựng toàn bộ thông tin di truyền của một cơ thể sinh vật được mã hóa trong DNA (ở một số virus có thể là RNA). Bộ gen bao gồm những vùng chứa gene lẫn những đoạn không phiên mã. Thuật ngữ genome được Hans Winkler giới thiệu lần đầu tiên.

Hình ảnh

Tham khảo

Template:Di truyền học Template:Sơ khai sinh học

Thể loại:Di truyền học