Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX

2001 - 2006 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Duration 22/4/2001 – 25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
General Secretary Nông Đức Mạnh
Executive Secretary Phan Diễn (4/2001-1/2003)
Nguyễn Văn Chi (1/2003-4/2006)
Politburo membership 15 ủy viên
Secretariat membership 9 ủy viên
Members 150 ủy viên and

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IX đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên chính thức. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên chính thức. Đại hội lần này đã hủy bỏ chức danh Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương (TW).

Ủy viên Bộ Chính trị

  • 15 ủy viên chính thức: Nông Đức Mạnh (Tổng Bí thư), Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Minh Hương (mất năm 2004), Nguyễn Phú Trọng, Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Phạm Văn Trà, Nguyễn Văn An, Trương Quang Được, Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm.

Ban Bí thư

  • 9 ủy viên: Nông Đức Mạnh (Tổng Bí thư), Lê Hồng Anh (đến năm 2002), Nguyễn Văn An (đến năm 2001), Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Văn Dũng, Tòng Thị Phóng, Trương Vĩnh Trọng, Vũ Khoan.
  • 2 ủy viên bổ sung: Phan Diễn (Thường trực Ban Bí thư), Nguyễn Văn Chi (từ Hội nghị TW 7, 21 tháng 1 năm 2003)

Các Hội nghị Trung ương

Hội nghị TW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 22/4/2001 1 ngày Hội nghị bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên và Ban Bí thư gồm 9 ủy viên. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh được Hội nghị bầu làm Tổng Bí thư.
2 9-10/6/2001 2 ngày Hội nghị tập trung thảo luận đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống.
3 13-22/8/2001 10 ngày Hội nghị cụ thể hóa đường lối Đại hội IX của Đảng và thông qua Nghị quyết "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".
4 5-13/11/2001 9 ngày Hội nghị đề ra 9 giải pháp nhằm tiếp tục cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị thông qua một số biện pháp cụ thể nhằm kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
5 18/2-2/3/2002 13 ngày Hội nghị thảo luân và ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001-2010; Đổi mới và nâng cao hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.
6 4-15/7/2002 12 ngày Hội nghị thảo luận, quyết định các vấn đề sau: đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về khoa học và giáo dục; Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cán bộ…
7 7-9/11/2002 3 ngày Hội nghị thảo luận các báo cáo: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2002-2003; Báo cáo dự án thủy điện Sơn La, Cụm khí điện đạm Cà Mau.
8 2/7/2003 1 ngày Hội nghị thảo luận và đề ra Nghị quyết về phương hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và về vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.
9 5-12/1/2004 8 ngày Hội nghị có nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí trong 2 năm qua.
10 5-10/7/2004 6 ngày Hội nghị đã kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
11 17-25/1/2005 9 ngày Hội nghị thảo luận tờ trình của Bộ chính trị về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 20 năm đổi mới; đề cương chi tiết báo cáo chính trị và báo cáo bổ sung, phát triển một số nội dung trong cương lĩnh chính trị năm 1991…
12 4-13/7/2005 10 ngày Hội nghị thảo luận thông qua dự thảo văn kiện BCH Trung ương Đảng khóa X trình đại hội; Báo cáo công tác xây dựng Đảng; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 và báo cáo công tác xây dựng Đảng và sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng…
13 11/1/2006 1 ngày Hội nghị chuẩn bị 2 nội dung cơ bản để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng các cấp và một số cơ quan, tổ chức Đảng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X để giới thiệu với Đại hội.

Các ban Đảng Trung ương

Ban Đảng
Trung ương
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban
Tổ chức Trung ương
Nguyễn Văn An Ủy viên Bộ chính trị 22/4-27/6/2001
Template:Số năm theo năm và ngày
Trần Đình Hoan Ủy viên Bộ Chính trị 27/6/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương
Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
22/4/2001-27/1/2003
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Văn Chi Bí thư Trung ương Đảng 27/1/2003-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Trưởng ban
Bảo vệ chính trị nội bộ
Nguyễn Văn Chi Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-27/1/2003
Template:Số năm theo năm và ngày
Phạm Văn Thọ Ủy viên Trung ương Đảng 27/1/2003-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương Trưởng ban
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Nguyễn Khoa Điềm Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Khoa giáo Trung ương Trưởng ban
Khoa giáo Trung ương
Đặng Hữu Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII 22/4/2001-5/10/2002
Template:Số năm theo năm và ngày
Đỗ Nguyên Phương Ủy viên Trung ương Đảng 5/10/2002-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Hội đồng
Lý luận Trung ương
Nguyễn Đức Bình Ủy viên Bộ Chính trị 22/4-11/2001
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị 11/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban
Dân vận Trung ương
Trương Quang Được Ủy viên Bộ Chính trị 22/4/2001-5/2003
Template:Số năm theo năm và ngày
Tòng Thị Phóng Bí thư Trung ương Đảng 5/2002-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Kinh tế Trung ương Trưởng ban
Kinh tế Trung ương
Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban
Nội chính Trung ương
Trương Vĩnh Trọng Bí thư Trung ương Đảng 22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng
Ngô Văn Dụ Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban
Đối ngoại Trung ương
Nguyễn Văn Son Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Báo Nhân dân Tổng
Biên tập
Hồng Vinh Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-6/2001
Template:Số năm theo năm và ngày
Đinh Thế Huynh Ủy viên Trung ương Đảng 6/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Tài chính-Quản trị Trung ương Trưởng ban
Tài chính-Quản trị Trung ương
Đặng Hữu Hải 22/4/2001-3/2005
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Quốc Cường Ủy viên Trung ương Đảng 3/2005-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày

Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Các Đảng bộ được tình từ đại hội đảng bộ

Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Đảng bộ Quân đội Trung ương Bí thư Nông Đức Mạnh Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư
22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Công an Trung ương Bí thư Lê Minh Hương Ủy viên Bộ Chính trị 22/4/2001-28/01/2002
Template:Số năm theo năm và ngày
Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị 28/01/2002-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương Bí thư Trần Ngọc Tăng 22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương Bí thư Nguyễn Văn Son Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương Bí thư Nguyễn Văn Chi Ủy viên Trung ương Đảng 22/4/2001-27/1/2003
Template:Số năm theo năm và ngày
Phạm Văn Thọ Ủy viên Trung ương Đảng 27/1/2003-25/4/2006
Template:Số năm theo năm và ngày

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Template:Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:BCHTƯ ĐCSVN

09 Thể loại:Danh sách nhân vật Việt Nam