Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

2016 - 2021 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XII
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Duration 26 tháng 1 năm 2016 – nay
Template:Số năm theo năm và ngày
General Secretary Nguyễn Phú Trọng
Executive Secretary Đinh Thế Huynh (nghỉ bệnh)
Trần Quốc Vượng (từ 08/2017)
Inner-groups Bộ Chính trị: 17 ủy viên
Ban Bí thư: 13 ủy viên
Quân ủy Trung ương: 22 ủy viên
Members 176 ủy viên chính thức and 20 ủy viên dự khuyết

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương Đảng khóa XII là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII bầu ra vào ngày 26/1/2016.

Bầu cử

Sáng ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc khóa XII, các đại biểu tham dự đã bầu 218 ứng viên cho 180 ghế ủy viên chính thức và bầu 61 ứng viên cho 20 ghế ủy viên dự khuyết.[1]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) là người duy nhất trong Bộ Chính trị được Trung ương khóa XI thống nhất giới thiệu là trường hợp đặc biệt để ở lại khóa XII. Trong bốn "trường hợp đặc biệt" là ủy viên trung ương Khóa XI quá tuổi được Ban chấp hành cũ giới thiệu ở lại, ông Huỳnh Phong Tranh (sinh năm 1955, Tổng thanh tra Chính phủ) đã không đủ số phiếu để tái đắc cử Ban chấp hành khóa XII. Còn lại các ông Uông Chu Lưu (sinh năm 1955, Phó chủ tịch Quốc hội), Bùi Văn Nam (sinh năm 1955, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an), Đỗ Bá Tỵ (sinh năm 1954, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) đều tái đắc cử.

Một vài hạt giống đỏ trẻ tuổi trúng cử Ủy viên trung ương chính thức, gồm các ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, con trai nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi) và Trần Tuấn Anh (thứ trưởng Bộ Công Thương, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương).[2]

Sáng ngày 27/1/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Các hội nghị Trung ương Đảng

Hội nghị BCHTW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
Nhất 27/01/2016 1 ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư khóa XII. Hội nghị bầu ra 19 ủy viên Bộ Chính trị, 3 ủy viên Ban Bí thư, 21 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươngChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là Trần Quốc Vượng.
Hai 10-12/03/2016 3 ngày Chương trình làm việc toàn khóa XII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Ba 04-07/07/2016 4 ngày Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
09-14/10/2016 6 ngày Thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Năm 05-10/05/2017 6 ngày Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng và một số nội dung quan trọng khác.
Sáu 04-11/10/2017 7 ngày Thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính, ngân sách năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thi hành kỷ luật cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, bầu bổ sung ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư khoá XII. Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nướcĐảng bộ Bộ Ngoại giao.
Bảy 07-12/05/2018 6 ngày Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Hội nghị đã đồng ý để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, bầu ông Trần Cẩm Tú giữ chức Chủ nhiệm cơ quan này; bầu ông Hoàng Văn Trà giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú làm Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII, quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Tám 02-06/10/2018 5 ngày Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Chín 25-26/12/2018 2 ngày Cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Mười Dự kiến đầu tháng 5/2019

Các ban Đảng Trung ương

Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI 27/1-5/2/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị 5/2/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị 27/1/2016-8/5/2018
Template:Số năm theo năm và ngày
Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng
(từ tháng 05/2018)
9/5/2018-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng ban Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị 27/1-5/2/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị 5/2/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị 28/3/2011-02/03/2018
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng 02/03/2018-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng khóa XI 27/1-7/2/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị 7/2/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị 27/1-4/2/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng 4/2/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban thường trực Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng
(từ tháng 10/2017)
21/1/2015-29/2/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Trưởng ban 29/2/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Hoàng Bình Quân Ủy viên Trung ương Đảng 8/7/2009-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Ban Kinh tế Trung ương Trưởng ban Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị 27/1-11/4/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị 11/4/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Báo Nhân dân Tổng Biên tập Thuận Hữu Ủy viên Trung ương Đảng 8/2/2011-nay
Template:Số năm theo năm và ngày

Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Quân ủy Trung ương Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ chính trị
Tổng bí thư
19/1/2011-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Công an Trung ương Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Trần Đại Quang Ủy viên Bộ chính trị
Chủ tịch nước
30/08/2011-04/05/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Đã mất 21/09/2018
Tô Lâm Ủy viên Bộ chính trị
Bộ trưởng Bộ Công an
04/05/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng 04/06/2012-12/04/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Phạm Viết Thanh Ủy viên Trung ương Đảng 12/04/2016-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung Ủy viên Trung ương Đảng 18/08/2011-12/04/2016
Template:Số năm theo năm và ngày
Nguyễn Quang Dương Ủy viên Trung ương Đảng 12/04/2016-02/01/2018
Template:Số năm theo năm và ngày
Sơn Minh Thắng Ủy viên Trung ương Đảng 02/01/2018-nay
Template:Số năm theo năm và ngày
Đảng bộ Ngoài nước Bí thư Đảng ủy Ngoài nước Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng 06/2016-nay

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTemplate:Chính Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi đảng bộ tỉnh, thành phố là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương

Ủy viên nữ: 14 (7,8%) (Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Minh Hoài, Hoàng Thị Thúy Lan, Trương Thị Mai, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lê Thị Thủy, Phạm Thị Thanh Trà, Võ Thị Ánh Xuân)

Ủy viên nam: 166 (92,2%)

Template:Col-1-of-2
 •   Ủy viên Bộ Chính trị
 •   Bí thư Trung ương Đảng
Template:Col-2-of-2
 •   Ủy viên Trung ương Đảng
 •   Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên
(năm sinh)
Nguyên quán Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện nay Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Hoàng Anh
(1963-)
Hải Phòng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng 04/2016-12/2017
Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 02/2018-nay
2 Chu Ngọc Anh
(1965-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 04/2016-nay
3 Nguyễn Thúy Anh
(1963-)
Phú Thọ Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội 04/2016-nay
4 Trần Tuấn Anh
(1964-)
Quảng Ngãi Thứ trưởng Bộ Công thương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2016-nay
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 05/2015-nay
5 Hà Ban
(1957-)
Quảng Nam Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 02/2015-nay
6 Nguyễn Hòa Bình
(1958-)
Quảng Ngãi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 04/2016-nay
7 Trương Hòa Bình
(1955-)
Long An Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 04/2016-nay
8 Dương Thanh Bình
(1961-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 09/2015-nay
9 Nguyễn Thanh Bình
(1957-)
Hà Tĩnh Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương 02/2015-nay
10 Phan Thanh Bình
(1960-)
An Giang Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2007-10/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội 07/2016-nay
11 Nguyễn Văn Bình
(1961-)
Phú Thọ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trưởng ban Kinh tế Trung ương 04/2016-nay
12 Bùi Minh Châu
(1961-)
Phú Thọ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
12/2018-nay
13 Lê Chiêm
(1958-)
Quảng Nam Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-nay
14 Hà Ngọc Chiến
(1957-)
Cao Bằng Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội 04/2016-nay
15 Nguyễn Nhân Chiến
(1960-)
Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 09/2015-nay
16 Đỗ Văn Chiến
(1962)
Tuyên Quang Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 04/2016-nay
17 Trịnh Văn Chiến
(1960-)
Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
11/2014-nay
19 Hoàng Xuân Chiến
(1961-)
Thái Bình Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 10/2015-nay
20 Phạm Minh Chính
(1958-)
Thanh Hóa Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Tổ chức Trung ương 02/2016-nay
21 Mai Văn Chính
(1961-)
Long An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 04/2015-nay
22 Nguyễn Đức Chung
(1967-)
Hải Dương Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
11/2015-nay
23 Lê Viết Chữ
(1963-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 10/2015-nay
24 Nguyễn Tân Cương
(1966-)
Hà Nam Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam 11/2018-nay
25 Lương Cường
(1957-)
Phú Thọ Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 04/2016-nay
26 Nguyễn Phú Cường
(1967-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai
09/2015-nay
27 Trần Quốc Cường
(1961-)
Đắk Lắk Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 12/2015-nay Kỷ luật cảnh cáo
28 Bùi Văn Cường
(1965-)
Hải Dương Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 04/2016-nay
29 Phan Việt Cường
(1963-)
Quảng Nam Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam [3] 01/2019-nay
30 Nguyễn Xuân Cường
(1959-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/2016-nay
31 Nguyễn Văn Danh
(1962-)
Tiền Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang
10/2015-nay
32 Nguyễn Hồng Diên
(1965-)
Thái Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình [4]

05/2018-nay
33 Lê Diễn
(1960-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông
06/2016-nay
34 Nguyễn Văn Du
(1960-)
Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
04/2015-nay
35 Đào Ngọc Dung
(1962-)
Hà Nam Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 04/2016-nay
36 Nguyễn Chí Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/2016-nay
37 Trịnh Đình Dũng
(1956-)
Hà Nội Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2016-nay
38 Đinh Tiến Dũng
(1961-)
Ninh Bình Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính 05/2013-nay
39 Mai Tiến Dũng
(1959-)
Hà Nam Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 04/2016-nay
40 Trần Trí Dũng
(1959-)
Trà Vinh Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh
10/2010-nay
41 Võ Văn Dũng
(1960-)
Bạc Liêu Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 10/2015-nay
42 Phan Xuân Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội 07/2011-nay
43 Nguyễn Quang Dương
(1962-)
Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 04/2016-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 11/2017-nay
44 Vũ Đức Đam
(1963-)
Hải Dương Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 11/2013-nay
45 Huỳnh Thành Đạt
(1962-)
Bến Tre Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2017-nay
46 Nguyễn Khắc Định
(1964-)
Thái Bình Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 09/2011-07/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 07/2016-nay
47 Trần Đơn
(1958-)
Long An Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-nay
48 Phan Văn Giang
(1960-)
Thái Nguyên Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
05/2016-nay
49 Nguyễn Văn Giàu
(1958-)
An Giang Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 08/2011-07/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 07/2016-nay
50 Phạm Hồng Hà
(1958-)
Nam Định Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 04/2016-nay
51 Trần Hồng Hà
(1963-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/2016-nay
52 Nguyễn Thị Thu Hà
(1970-)
Ninh Bình Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 04/2016-nay
53 Nguyễn Đức Hải
(1961-)
Quảng Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội 04/2016-nay
54 Nguyễn Thanh Hải
(1970-)
Hà Nội Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội 04/2016-07/2016
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội 07/2016-nay
55 Hoàng Trung Hải
(1959-)
Thái Bình Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 08/2007-04/2016
Bí thư Thành ủy Hà Nội 02/2016-nay
56 Bùi Văn Hải
(1960-)
Bắc Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
02/2015-nay
57 Ngô Thị Thanh Hằng
(1960-)
Nam Định Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 02/2015-nay
58 Nguyễn Mạnh Hiển
(1960-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương
10/2015-nay
59 Phùng Quốc Hiển
(1958-)
Phú Thọ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội 04/2016-nay
60 Bùi Thị Minh Hoài
(1965-)
Hà Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 06/2018-nay
61 Lê Minh Hoan
(1961-)
Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 04/2014-nay
62 Vương Đình Huệ
(1957-)
Nghệ An Trưởng ban Kinh tế Trung ương Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2016-nay
63 Nguyễn Mạnh Hùng
(1962-)
Bắc Ninh Thiếu tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Thiếu tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội 06/2018-07/2018
Thiếu tướng
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương [5]
07/2018-nay
64 Nguyễn Mạnh Hùng
(1960-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận
06/2016-nay
65 Lữ Văn Hùng
(1963-)
Hậu Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 01/2018-nay
66 Nguyễn Văn Hùng
(1964-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Kon Tum Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum
06/2016-nay
67 Nguyễn Văn Hùng
(1961-)
Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị
06/2016-nay
68 Đinh Thế Huynh
(1953-)
Nam Định Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Thường trực Ban Bí thư [6] 02/2016-03/2018
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 02/2011-02/2016
69 Lê Minh Hưng
(1970-)
Hà Tĩnh Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 04/2016-nay
70 Thuận Hữu
(1958-)
Hà Tĩnh Tổng Biên tập báo Nhân dân Tổng Biên tập báo Nhân dân
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
02/2011-nay
71 Lê Minh Khái
(1964-)
Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 10/2015-10/2017
Tổng Thanh tra Chính phủ 10/2017-nay
72 Nguyễn Đình Khang
(1967-)
Bắc Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 04/2016-nay
73 Trần Việt Khoa
(1965-)
Vĩnh Phúc Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng 04/2016-nay
74 Điểu K'Ré
(1968-)
Đắk Nông Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 07/2016-12/2017
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương [7] 01/2018-nay
75 Nguyễn Thế Kỷ
(1960-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam 03/2016-nay
76 Hoàng Thị Thúy Lan
(1966-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 02/2015-nay
77 Tô Lâm
(1957-)
Hưng Yên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 04/2016-nay
78 Chẩu Văn Lâm
(1967-)
Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
03/2015-nay
79 Hầu A Lềnh
(1973-)
Lào Cai Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc 03/2016-12/2017
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [8] 01/2018-nay
80 Ngô Xuân Lịch
(1954-)
Hà Nam Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 04/2016-nay
81 Nguyễn Hồng Lĩnh
(1964-)
Long An Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
82 Lê Thành Long
(1963-)
Thanh Hóa Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 04/2016-nay
83 Nguyễn Đức Lợi
(1960-)
Quảng Trị Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam 10/2011-nay
84 Nguyễn Văn Lợi
(1961-)
TP.HCM Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước 10/2015-nay
85 Võ Minh Lương
(1963-)
Quảng Bình Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7 10/2015-nay
86 Uông Chu Lưu
(1955-)
Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội 07/2011-nay
87 Lê Trường Lưu
(1963-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
09/2015-nay
88 Trương Thị Mai
(1958-)
Quảng Bình Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Trưởng ban Dân vận Trung ương 02/2016-nay
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội 07/2007-04/2016
89 Phan Văn Mãi
(1973-)
Bến Tre Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
01/2019-nay
90 Trần Thanh Mẫn
(1962-)
Hậu Giang Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 04/2016-06/2017 Bí thư trung ương Đảng từ 10/2018
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [9] 06/2017-nay
91 Phạm Bình Minh
(1959-)
Nam Định Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
11/2013-nay
92 Trần Bình Minh
(1958-)
Hải Dương Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 05/2011-nay
93 Châu Văn Minh
(1961-)
Thừa Thiên-Huế Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03/2013-nay
94 Lại Xuân Môn
(1963-)
Nam Định Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 04/2016-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng [10] 12/2017-nay
95 Giàng Páo Mỷ
(1963-)
Lai Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 09/2018-nay
96 Phạm Hoài Nam
(1967-)
Bình Định Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phó đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân 06/2015-nay
97 Nguyễn Phương Nam
(1957-)
Cà Mau Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 10/2015-nay
98 Bùi Văn Nam
(1955-)
Nam Định Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 08/2013-nay
99 Trần Văn Nam
(1963-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương 10/2015-nay
100 Nguyễn Văn Nên
(1957-)
Tây Ninh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 08/2011-04/2016
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 02/2016-nay
101 Lê Thị Nga
(1964-)
Hà Tĩnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 04/2016-nay
102 Nguyễn Thị Kim Ngân
(1954-)
Bến Tre Phó Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội 03/2016-nay
103 Nguyễn Thanh Nghị
(1976-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang 10/2015-nay
104 Trương Quang Nghĩa
(1958-)
Quảng Nam Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 04/2016-10/2017
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2017-nay
105 Nguyễn Trọng Nghĩa
(1962-)
Tiền Giang Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Thương tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 01/2016-nay
106 Phùng Xuân Nhạ
(1963-)
Hưng Yên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/2016-nay
107 Nguyễn Thiện Nhân
(1953-)
Trà Vinh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 09/2013-06/2017
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [11] 05/2017-nay
108 Cao Đức Phát
(1956-)
Nam Định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương 08/2016-nay
109 Đoàn Hồng Phong
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định 10/2015-nay
110 Nguyễn Thành Phong
(1962-)
Bến Tre Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
10/2015-nay
111 Tòng Thị Phóng
(1954-)
Sơn La Phó Chủ tịch Quốc hội Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 07/2016-nay
112 Hồ Đức Phớc
(1963-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tổng Kiếm toán Nhà nước 04/2016-nay
113 Nguyễn Hạnh Phúc
(1959-)
Thái Bình Tổng Thư ký Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
08/2011-nay
114 Nguyễn Xuân Phúc
(1954-)
Quảng Nam Phó Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 04/2016-nay
115 Võ Văn Phuông
(1960-)
Tây Ninh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương 08/2015-nay
116 Trần Quang Phương
(1961-)
Quảng Ngãi Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5 Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5 07/2015-nay
117 Hoàng Đăng Quang
(1961-)
Quảng Bình Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
10/2015-nay
118 Lê Hồng Quang
(1968-)
Kiên Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 07/2017-nay
119 Trần Lưu Quang
(1967-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
10/2015-nay
120 Lê Thanh Quang
(1960-)
Khánh Hòa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 10/2015-nay
121 Hoàng Bình Quân
(1959-)
Thái Bình Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 02/2011-nay
122 Phạm Văn Rạnh
(1960-)
Long An Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An
10/2015-nay
123 Trần Văn Rón
(1961-)
Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long 10/2015-nay
124 Vũ Hải Sản
(1961-)
Nam Định Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3 11/2013-nay
125 Phan Văn Sáu
(1959-)
An Giang Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Tổng Thanh tra Chính phủ 04/2016-10/2017
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 11/2017-nay
126 Lê Đình Sơn
(1960-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
04/2016-nay
127 Bùi Thanh Sơn
(1962-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 11/2009-nay
128 Nguyễn Thanh Sơn
(1960-)
Kiên Giang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 01/2015-nay
129 Trần Văn Sơn
(1961-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 09/2015-nay
130 Thào Xuân Sùng
(1958-)
Sơn La Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương 06/2012-12/2017
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam [12] 12/2017-nay
131 Đỗ Tiến Sỹ
(1965-)
Hưng Yên Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 09/2015-nay
132 Lê Vĩnh Tân
(1958-)
Đồng Tháp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ 04/2016-nay
133 Nguyễn Đức Thanh
(1962-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
10/2015-nay
134 Vũ Hồng Thanh
(1962-)
Hải Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 07/2016-nay
135 Lâm Thị Phương Thanh
(1967-)
Ninh Bình Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 11/2011-12/2017
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn [13] 12/2017-nay
136 Trần Sỹ Thanh
(1971-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn 10/2015-12/2017
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia [13]
12/2017-nay
137 Nguyễn Thị Thanh
(1967-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 08/2013-nay
138 Phạm Viết Thanh
(1962-)
Quảng Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương 04/2016-nay
139 Lê Văn Thành
(1962-)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Hải Phòng
06/2016-nay
140 Nguyễn Văn Thành
(1957-)
Ninh Bình Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 10/2015-nay
141 Huỳnh Chiến Thắng
(1965-)
Nam Định Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 03/2015-nay
142 Sơn Minh Thắng
(1960-)
Trà Vinh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 05/2016-12/2017
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương [14] 01/2018-nay
143 Nguyễn Xuân Thắng
(1957-)
Nghệ An Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 04/2016-nay Bí thư trung ương Đảng từ 10/2017
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương [15] 03/2018-nay
144 Nguyễn Văn Thể
(1966-)
Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 10/2015-10/2017
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 10/2017-nay
145 Nguyễn Ngọc Thiện
(1959-)
Thừa Thiên-Huế Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/2016-nay
146 Đặng Thị Ngọc Thịnh
(1959-)
Quảng Nam Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước 04/2016-nay
Quyền Chủ tịch nước [16] 09/2018-10/2018
147 Lê Thị Thủy
(1964-)
Nghệ An Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 08/2016-nay
148 Võ Văn Thưởng
(1970-)
Vĩnh Long Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [17] 02/2016-nay
149 Nguyễn Xuân Tiến
(1958-)
Thừa Thiên-Huế Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
10/2015-nay
150 Bùi Văn Tỉnh
(1958-)
Hòa Bình Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 10/2015-nay
151 Trần Quốc Tỏ
(1962-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 10/2015-nay
152 Phạm Thị Thanh Trà
(1964-)
Nghệ An Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái [18]
09/2016-nay
153 Phan Đình Trạc
(1958-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Nội chính Trung ương 03/2016-nay Bí thư trung ương Đảng từ 10/2017
154 Dương Văn Trang
(1961-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai
09/2015-nay
155 Lê Minh Trí
(1960-)
TP.HCM Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 04/2016-nay
156 Nguyễn Phú Trọng
(1944-)
Hà Nội Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 01/2011-nay
Chủ tịch nước [19] 10/2018-nay
157 Lê Hoài Trung
(1961-)
Thừa Thiên-Huế Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Bí thư Đảng ủy Ngoài nước
08/2014-nay
158 Trần Quốc Trung
(1960-)
Hậu Giang Bí thư Thành ủy Cần Thơ Bí thư Thành ủy Cần Thơ 10/2015-nay
159 Đào Việt Trung
(1958-)
Hà Nam Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 08/2011-nay
160 Mai Trực
(1958-)
Khánh Hòa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 02/2011-nay
161 Bế Xuân Trường
(1957-)
Cao Bằng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2015-nay
162 Trần Cẩm Tú
(1961-)
Hà Tĩnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương [20] 05/2018-nay Bí thư trung ương Đảng từ 10/2018
163 Trương Minh Tuấn
(1960-)
Lâm Đồng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông [21] 04/2016-07/2018 Kỷ luật cảnh cáo
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 06/2016-nay
164 Nguyễn Thanh Tùng
(1960-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định
10/2015-nay
165 Trần Văn Túy
(1957-)
Bắc Ninh Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

04/2016-nay
166 Đỗ Bá Tỵ
(1954-)
Hà Nội Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội 04/2016-nay
167 Huỳnh Tấn Việt
(1962-)
Phú Yên Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên
10/2015-nay
168 Võ Trọng Việt
(1957-)
Hà Tĩnh Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 04/2016-nay
169 Nguyễn Đắc Vinh
(1972-)
Nghệ An Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 04/2016-nay
170 Triệu Tài Vinh
(1968-)
Hà Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 09/2010-nay
171 Nguyễn Chí Vịnh
(1957-)
Thừa Thiên-Huế Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 02/2009-nay
172 Lê Huy Vịnh
(1960-)
Hà Nội Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân 06/2015-nay
173 Nguyễn Văn Vịnh
(1960-)
Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
08/2013-nay
174 Lê Quý Vương
(1956-)
Phú Thọ Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an 02/2017-nay
175 Trần Quốc Vượng
(1953-)
Thái Bình Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 07/2011-02/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 01/2016-05/2018
Tham gia Thường trực Ban Bí thư 08/2017-02/2018
Thường trực Ban Bí thư [6] 03/2018-nay
176 Võ Thị Ánh Xuân
(1970-)
An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang 10/2015-nay
177 Tất Thành Cang
(1971-)<del/>
Long An Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 10/2015-12/2018 Miễn nhiệm do vi phạm kỷ luật
178 Trần Đại Quang
(1956-2018)
Ninh Bình Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 08/2011-4/2016 Mất khi đang tại nhiệm
Chủ tịch nước 4/2016-9/2018
179 <del>Đinh La Thăng
(1960-)<del/>
Nam Định Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 08/2011-4/2016
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2/2016-5/2017
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng 5/2017-5/2018 Miễn nhiệm do vi phạm kỷ luật
180 <del>Nguyễn Xuân Anh
(1976-)<del/>
Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2015-11/2017 Miễn nhiệm do vi phạm kỷ luật

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương

  Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên
(sinh-mất)
Nguyên quán Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Hữu Đông
(1972-)
Phú Thọ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 03/2016-nay
2 Ngô Đông Hải
(1970-)
Bình Định Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình 09/2018-nay
3 Nguyễn Văn Hiếu
(1976-)
Bình Định Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 07/2016-nay
4 Đoàn Minh Huấn
(1971-)
Hà Tĩnh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản  07/2017-nay
5 Y Thanh Hà Niê Kdăm
(1973-)
Đắk Lắk Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 08/2015-nay
6 Đặng Quốc Khánh
(1976-)
Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
04/2016-nay
7 Đào Hồng Lan
(1971-)
Hải Dương Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 03/2018-nay
8 Lâm Văn Mẫn
(1970-)
Sóc Trăng Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
10/2015-nay
9 Hồ Văn Niên
(1975-)
Gia Lai Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

10/2015-nay
10 Nguyễn Hải Ninh
(1976-)
Hải Phòng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk 12/2014-nay
11 Lê Quốc Phong
(1978-)
Hà Nội Bí thư Trung ương Đoàn
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
04/2016-nay
12 Châu Thị Mỹ Phương
(1975-)
Tiền Giang Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang 06/2018-nay
13 Bùi Nhật Quang
(1975-)
Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 03/2016-nay
14 Thái Thanh Quý
(1976-)
Nghệ An Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
10/2018-nay
15 Bùi Chí Thành
(1974-)
Bà Rịa - Vũng Tàu Bí thư Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bí thư Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2015-nay
16 Vũ Đại Thắng
(1975-)
Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03/2018-nay
17 Nguyễn Văn Thắng
(1973-)
Hà Nội Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 07/2018-nay
18 Nguyễn Khắc Toàn
(1970-)
Khánh Hòa Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa 03/2016-nay
19 Lê Quang Tùng
(1971-)
Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/2018-nay
20 Bùi Thị Quỳnh Vân
(1974-)
Quảng Ngãi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

06/2016-nay

Bộ Chính trị

Danh sách xếp theo báo cáo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh tại bế mạc Đại hội Đảng [22]

 1. Nguyễn Phú Trọng
 2. Trần Đại Quang (qua đời vào ngày 21/9/2018) [23]
 3. Nguyễn Thị Kim Ngân
 4. Ngô Xuân Lịch
 5. Tô Lâm
 6. Nguyễn Xuân Phúc
 7. Nguyễn Thiện Nhân
 8. Đinh Thế Huynh
 9. Phạm Minh Chính
 10. Tòng Thị Phóng
 11. Vương Đình Huệ
 12. Trần Quốc Vượng
 13. Phạm Bình Minh
 14. Trương Thị Mai
 15. Trương Hòa Bình
 16. Nguyễn Văn Bình
 17. Võ Văn Thưởng
 18. Đinh La Thăng (thôi chức tại HNTW 5, từ 7/5/2017) [24]
 19. Hoàng Trung Hải

Ban Bí thư

 1. Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư
 2. Đinh Thế Huynh (BCT)
 3. Trần Quốc Vượng (BCT): Thường trực Ban Bí thư (từ 3/2018)
 4. Phạm Minh Chính (BCT): Trưởng ban Tổ chức Trung ương
 5. Nguyễn Văn Bình (BCT): Trưởng ban Kinh tế Trung ương
 6. Võ Văn Thưởng (BCT): Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 7. Trương Thị Mai (BCT): Trưởng ban Dân vận Trung ương
 8. Lương Cường: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
 9. Nguyễn Văn Nên: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 10. Nguyễn Hòa Bình: Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
 11. Phan Đình Trạc: Trưởng ban Nội chính Trung ương (bầu bổ sung tại HNTW 6, từ 7/10/2017) [25]
 12. Nguyễn Xuân Thắng: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bầu bổ sung tại HNTW 6, từ 7/10/2017) [25]
 13. Trần Thanh Mẫn: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bầu bổ sung tại HNTW 7, từ 9/5/2018) [26]
 14. Trần Cẩm Tú: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (bầu bổ sung tại HNTW 7, từ 9/5/2018)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nhận xét

 • Theo ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, "Quy trình chuẩn bị nhân sự, lập danh sách bầu cử... làm rất dân chủ...Kết quả Đại hội XII biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ." [28]
 • Đài "Deutsche Welle" của Đức cho là, "Ban lãnh đạo mới khó có khả năng làm một chuyển đổi [như Đổi Mới 1 vào năm 1986]. Họ sẽ cố gắng buộc Đảng phải đi từng bước cẩn thận và chống lại 'diễn biến hòa bình' mà họ cho là do các NGO nước ngoài khởi xướng, vốn là thứ bộ máy an ninh lo sợ. Chính quyền có thể sẽ nặng tay hơn với giới blogger và truyền thông. Nhưng dù cải cách kinh tế sẽ không sâu rộng như trong quá khứ, nó cũng sẽ không bị coi nhẹ vì phát triển kinh tế là công cụ tốt để biện minh cho tính chính danh của Đảng." [29]

Thống kê

 • Với 200 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất. Bộ Công an có 5 ủy viên và có 7 ủy viên đã công tác tại Bộ Công an, Bộ Y tếBộ Giáo dục và Đào tạo không có đại diện nào.
 • Có 19 người dưới 45 tuổi. Trong đó, ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang) là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay. Sơn La là tỉnh duy nhất không có Ủy viên Trung ương nào đang công tác tại địa phương.
 • Ủy viên dự khuyết có bốn người từ 40 tuổi trở xuống, trong đó trẻ nhất là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (38 tuổi).
 • 16 ủy viên chính thức khoá XI được giới thiệu nhưng không tái đắc cử.
 • Số người tái đắc cử là 100 trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị.
 • Hà Tĩnh có số lượng ủy viên nhiều nhất với 16 người. Tiếp theo là các tỉnh: Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Bình, Hà Nội.
 • 16 thành viên cao cấp Chính phủ không có trong danh sách Ban Chấp hành mới. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 bộ trưởng không phải là ủy viên Trung ương.[30]

Tham khảo

 1. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/286669/danh-sach-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-12.html.  Unknown parameter |ngày truy cập= ignored (help); Unknown parameter |nơi xuất bản= ignored (help); Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. http://www.thesaigontimes.vn/141640/TBT-Nguyen-Phu-Trong-tai-dac-cu-BCH-trung-uong.html.  Unknown parameter |ngày truy cập= ignored (help); Unknown parameter |nơi xuất bản= ignored (help); Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 3. "Ông Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam". 
 4. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thai-Binh-co-tan-Bi-thu-Tinh-uy/335260.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 5. Báo chính phủ http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Giao-quyen-Bo-truong-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong/342177.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 6. 6,0 6,1 http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Tran-Quoc-Vuong-giu-chuc-Thuong-truc-Ban-Bi-thu/330825.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 7. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-dieu-k-re-giu-chuc-pho-truong-ban-dan-van-trung-uong-422476.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 8. http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Ong-Hau-A-Lenh-giu-chuc-Pho-Chu-tich-UBTU-MTTQ-Viet-Nam/326637.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 9. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Kien-toan-nhan-su-cap-cao-MTTQ-Viet-Nam/309331.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 10. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-tich-hoi-nong-dan-lam-bi-thu-tinh-uy-cao-bang-3690031.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 11. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170510/ong-nguyen-thien-nhan-lam-bi-thu-thanh-uy-tphcm/1311456.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 12. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Thao-Xuan-Sung-giu-chuc-Chu-tich-Hoi-Nong-dan-Viet-Nam/325856.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 13. 13,0 13,1 http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ba-lam-phuong-thanh-lam-bi-thu-tinh-uy-lang-son-419612.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 14. http://vtv.vn/trong-nuoc/cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo-20180102181011811.htm.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 15. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Nguyen-Xuan-Thang-giu-chuc-Chu-tich-Hoi-dong-Ly-luan-Trung-uong/330828.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 16. Báo VietNamNet http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ba-dang-thi-ngoc-thinh-giu-chuc-quyen-chu-tich-nuoc-479061.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 17. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-vo-van-thuong-lam-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-3353504.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 18. http://news.zing.vn/chu-tich-yen-bai-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-post681585.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 19. https://news.zing.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc-post886594.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 20. https://news.zing.vn/ong-tran-cam-tu-lam-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-post841140.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 21. VnExpress. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-truong-minh-tuan-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-bo-truong-3781814.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 22. Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
 23. VnExpress https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-qua-doi-3813099.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 24. http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ngay-lam-viec-thu-ba-7-5-trung-uong-xem-xet-va-thi-hanh-ky-luat-can-bo-436912.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 25. 25,0 25,1 https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-phan-dinh-trac-va-nguyen-xuan-thang-duoc-bau-vao-ban-bi-thu-3651636.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 26. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-tran-thanh-man-tran-cam-tu-duoc-bau-vao-ban-bi-thu-3746347.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 27. http://dantri.com.vn/chinh-tri/tieu-su-tan-chu-nhiem-ub-kiem-tra-trung-uong-tran-cam-tu-20180509163618743.htm.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 28. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo kết quả Đại hội Đảng, vietnamplus, 28.1.2016
 29. Ý kiến từ bên ngoài về kết quả ĐH 12, BBC, 28.1.2016
 30. Bộ Quốc phòng có nhiều ủy viên Trung ương nhất, vnexpress, 27.1.2016

Template:BCHTƯ ĐCSVN

12