Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Template:Infobox cơ quan Việt Nam Template:Chính trị Việt Nam

Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.

Lịch sử

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), tại Hội nghị lần thứ nhất (14-31/10/1930), hội nghị ra quyết định chủ trương vận động quần chúng nhân dân lao động... là việc làm quan trọng cần thiết. Hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được xác định bao gồm: Công vận, Nông vận, Phụ vận, Quân đội vận và Mặt trận phản đế.

Trong thời kỳ từ 1936-1941, Mặt trận phản đế Đông Dương đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương rồi tiếp tục thành Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Trong thời gian này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khéo léo tài tình dựa vào nhân dân, quần chúng lao động để làm lên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 sau này.

Tháng 5/1948, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4, Trung ương thành lập 7 Ban chính trong đó có Bộ Dân vận, từ huyện trở lên thành lập Ban Dân vận; trong Ban Dân vận có các tiểu ban: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Dân tộc, Tôn giáo; ngoài ra còn có Ban dịch vận, Hoa vận để giúp Đảng phụ trách giới vận.

Tháng 3/1951, Mặt trận Dân tộc Thống nhất tiến hành Đại hội, thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). Đến tháng 9/1955 Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được tổ chức quyết định đổi tên thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 29/3/1976, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 249 thành lập Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương.

Ngày 17/3/1981, Ban Bí thư Trung ương ra quyết định tách Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương thành lập Ban Dân vận Trung ươngĐảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo Ban khóa XII

Trưởng ban

Phó trưởng ban

 1. Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực.[1]
 2. Nguyễn Lam
 3. Hà Ngọc Anh
 4. Bùi Tuấn Quang
 5. Nguyễn Phước Lộc [2]

Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất

 • Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hoá đường lối dân vận của Đảng (công tác Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, hội quần chúng, tôn giáo, dân tộc); chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 • Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thẩm định

 • Thẩm định các đề án về công tác dân vận của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
 • Tham gia thẩm định các chính sách, đề án có liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân và công tác dân vận của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan nhà nước (bao gồm cả Quân đội và Công an).

Hướng dẫn, kiểm tra

 • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về dân vận đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;
 • Phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận của cấp ủy địa phương;
 • Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các ban Dân vận địa phương các cấp.

Tham gia công tác xây dựng

 • Tham gia với Đảng uỷ Khối Dân vận Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng;
 • Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

 • Theo dõi hoạt động của một số hội quần chúng;
 • Tham gia thẩm định những đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng... có liên quan mật thiết đến công tác dân vận;
 • Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

(Theo Quyết định số 78-QĐ/TW ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị)

Cơ cấu tổ chức

Các vụ và đơn vị

 1. Văn phòng
  Chánh Văn phòng: Nguyễn Minh Thơ
  Phó Văn phòng: Lâm Thị Bích Nguyệt, Bùi Thiên Sum
 2. Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước
  Phó Vụ trưởng phụ trách: Đặng Hữu Ngọ
  Phó vụ trưởng: Vũ Thị Hiên, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thủy, Vũ Anh Tuấn
 3. Vụ Đoàn thể nhân dân
  Vụ trưởng: Vy Tư Liệu
  Phó vụ trưởng: Nguyễn Đăng Hùng, Lâm Văn Hòa, Đào Thị Hương, Lê Kim Phượng, Lê Thị Tiến
 4. Vụ Tôn giáo
  Vụ trưởng: Lê Đình Nghĩa
  Phó vụ trưởng: Trịnh Minh Đại, Hoàng Bá Hai, Đinh Thị Xuân Trang
 5. Vụ Dân tộc
  Vụ trưởng: Phùng Thị Mai Hiên
  Phó vụ trưởng: Nguyễn Quốc Đoàn, Đỗ Thịnh, Đào Đoan Hùng
 6. Vụ Nghiên cứu
  Hàm Vụ trưởng: Nguyễn Tiến Thịnh
  Phó vụ trưởng: Đỗ Văn Dũng, Lê Duy Thống
 7. Vụ Tổ chức - Cán bộ
  Vụ trưởng: Nguyễn Văn Thảnh
  Phó vụ trưởng: Hà Văn Sáng, Ngô Thị Thu Hoài
 8. Tạp chí Dân vận
  Tổng biên tập: Nông Hải Việt
  Phó Tổng biên tập: Phạm Thị Thanh Thủy
 9. T78 (Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh)
  Vụ trưởng: Đỗ Văn Phớn
 10. T26 (Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Đà Nẵng)
  Vụ trưởng: Lê Quang Toàn

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
120px
Xuân Thuỷ
3/1976-7/1978 Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương Đảng
120px
Nguyễn Văn Linh
7/1978-1980 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương Đảng
giữa|174x174pxTrần Quốc Hoàn 1980-1986 Bí thư Trung ương Đảng
(đến 1982)
Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng
Mất khi đang tại nhiệm
Vũ Oanh 1986-1987 Bí thư Trung ương Đảng
(từ 12/1986)
Trưởng ban Dân vận Trung ương
Phan Minh Tánh 1987-1996 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng
Phạm Thế Duyệt 1996-12/1997 Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng
120px
Nguyễn Minh Triết
12/1997-1/2000 Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng
giữa|126x126pxTrương Quang Được 1/2000-5/2002 Ủy viên Bộ Chính trị
(từ 2001)
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng
Tòng Thị Phóng 5/2002-7/2007 Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận Trung ương
Hà Thị Khiết 7/2007-2/2016 Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận Trung ương
giữa|168x168pxTrương Thị Mai 2/2016-nay Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng

Tham khảo

 1. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Bo-Chinh-tri-dieu-dong-phan-cong-can-bo-cao-cap/326752.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Ban-Bi-thu-Trung-uong-Dang-bo-nhiem-nhan-su-moi/347680.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)

Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam