Board game

Board game là một trò chơi trên bàn gồm các mảnh được cho di chuyển hoặc được đặt trên một bề mặt hay bảng, tuân theo một hệ thống luật. Thời gian cần thiết để học hay thành thục trò chơi rất khác nhau giữa các trò chơi, và không nhất thiết tương quan với số lượng hay sự phức tạp của luật chơi; những trò chơi như cờ vua hay cờ vây có luật chơi tương đối đơn giản những có chiến thuật rất sâu rộng.[1]

Chú thích

  1. "Chess itself is a simple game to learn but its resulting strategy is profound." Template:Chú thích sách

Template:Sơ khai

Thể loại:Board game Thể loại:Phát minh của Ai Cập Thể loại:Trò chơi với bàn cờ