Công sự

Template:Đang viết Công sựcông trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch.

Tác dụng

1. Bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị.

2. Phát huy hỏa lực để tiêu diệt địch.

3. Tạo thế trận vững chắc, duy trì khả năng chiến đấu dài ngày, bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội trong điều kiện chiến đấu.

Phân loại

Ảnh hưởng của địa hình, thời tiết đối với công sự

Yêu cầu chung khi làm công sự

Kỹ thuật cơ bản khi làm công sự

Xem thêm

Tham khảo

Template:Rất sơ khai Template:Thể loại Commons

*