Công suất

Công suất P (từ tiếng Latinh Potestas) là một đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng thời gian T = Δt.

<math>P=\frac{\Delta E}{\Delta t}=\frac{\Delta W}{\Delta t}</math> hay ở dạng vi phân <math>

P(t) = \frac{\mathrm{d}W(t)}{\mathrm{d}t} </math>. Công suất trung bình <math> \bar P = \frac1T\int_0^T P(t)\mathrm{d}t </math>

Trong hệ SI, công suất có đơn vị đowatt (W).

Công suất cơ

Trong chuyển động đều, thời gian Δt, khoảng cách ΔS, chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực F thì công suất được tính:

<math>P = \frac{F\cdot \Delta s}{\Delta t} = Fv</math>

hay <math>P = \frac{\vec F\cdot \Delta \vec s}{\Delta t} = \vec F\cdot\vec v</math>

Trong chuyển động quay, thời gian Δt, góc quay Δφ, vận tốc góc ω dưới tác dụng của mômen M thì công suất là:

<math>P = \frac{M\cdot \Delta \varphi}{\Delta t} = \omega\cdot M</math>

Công suất điện

Công suất điện tức thời <math>p(t) = u(t)\cdot i(t)</math> với u, i là những giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

Nếu u và i không đổi theo thời gian (dòng điện không đổi) thì <math>P = U \cdot I</math>.

Trong điện xoay chiều, có ba loại công suất: công suất hiệu dụng P, công suất hư kháng Q và công suất biểu kiến S, với S = P + iQ (i: đơn vị số ảo) hay S2 = P2 + Q2

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai vật lý

Công suất Thể loại:Năng lượng Thể loại:Thời gian Thể loại:Đại lượng vật lý Thể loại:Đại lượng điện Thể loại:Khái niệm vật lý