Cơ quan

Cơ quan may refer to:

  • Cơ quan theo nghĩa sinh học hay giải phẫu. Ví dụ: cơ quan thính giác, cơ quan thị giác...
  • Hệ cơ quan
  • Cơ quan chính phủ - đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn thể, làm những nhiệm vụ về hành chính, sự nghiệp thuộc về nhà nước.

Template:Trang định hướng