Cơ sở dữ liệu

Một ví dụ về lấy dữ liệu đầu ra từ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL.

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anhdatabase) là một tập hợp những thông tin được tổ chức để dễ dàng trong việc tạo lập, cập nhật và khai thác thông tin. Cơ sở dữ liệu được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm

- Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau.

- Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu.

Nhược điểm

- Tính chủ quyền của dữ liệu:

 • Thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu.
 • Khả năng biểu diễn mỗi liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu.
 • Người khai thác cơ sở dữ liệu phải cập nhật cho CSDL những thông tin mới nhất.

- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng:

 • Do ưu điểm CSDL có thể cho nhiều người khai thác đồng thời. nên cần phải có một cơ chế bảo mật phân quyền khai thác CSDL.
 • Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay cục bộ đều cung cấp cơ chế này.

- Tranh chấp dữ liệu:

 • Khi nhiều người cùng truy nhập CSDL với các mục đích khác nhau. Rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng tranh chấp dữ liệu.
 • Cần có cơ chế ưu tiên khi truy cập CSDL. Ví dụ: admin luôn có thể truy cập cơ sở dữ liệu.
 • Cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.

- Cần đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố:

 • Khi CSDL nhiều và được quản lý tập trung. Khả năng rủi ro mất dữ liệu rất cao. Các nguyên nhân chính là mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ.
 • Hiện tại có một số hệ điều hành đã có cơ chế tự động sao lưu ổ cứng và fix lỗi khi có sự cố xảy ra.
 • Tuy nhiên: cẩn tắc vô áy náy. Chúng ta nên sao lưu dự phòng cho dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Tính chất

- Phản ánh 1 phần của thế giới thực (mini world) được cập nhật phản ánh sự thay đổi của thế giới nó biểu diễn. - 1 CSDL là 1 tập hợp DL liên kết với nhau một cách logic và mang 1 ý nghĩa nào đó. - Được thiết kế phổ biến cho 1 mục đích riêng có nhóm người sử dụng.

Tổ chức cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu thông thường được tổ chức thành các bảng, mỗi bảng chứa các trường thuộc tính, mỗi tập dữ liệu của các thuộc tính trong bảng gọi là bản ghi (record). Mỗi bảng có quan hệ với nhau và có thể dùng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Phân loại

Cơ sở dữ liệu được phân chia ra nhiều loại khác nhau:

 • Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, ascii, *.dbf. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng file là*.mdb Foxpro
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
 • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
 • Cơ sở dữ liệu phân cấp (blockchain): Dữ liệu được phân tán trên mạng máy tính ngang hàng và luôn được cả mạng lưới kiểm định. Ví dụ: Bitcoin blockchain.

Tham khảo

Template:Sơ khai máy tính Template:Thể loại Commons Template:Khoa học Máy tính Template:Semantic Web

Thể loại:Tin học Thể loại:Cách mạng số Thể loại:Hệ quản trị cơ sở dữ liệu