Revision history of "Chí tuyến Bắc"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:14, 16 December 2018Tuanminh01 (talk)m . . (2,891 bytes) (+2,891). . (Đã khóa “Chí tuyến Bắc” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:14, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))