Open main menu

Là gì Wiki β

Chính đề Việt Nam

Chính đề Việt Nam là tác phẩm về các vấn đề của Việt Nam của một tác giả lấy bút danh là Tùng Phong được nhà xuất bản Đồng Nai, Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên năm 1964. Trong tác phẩm này Tùng Phong phân tích thực trạng chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đương thời. Từ những phân tích đó ông đề xuất đường lối phát triển cho Việt Nam.

Có người cho Tùng Phong là Ngô Đình Nhu, cũng có người cho Tùng Phong là Lê Văn Đồng. Hiện nay, ai là tác giả thật sự của Chính đề Việt Nam vẫn chưa được xác định thống nhất.[1][2]

Tham khảo