Chương trình máy tính

thumb|Một chương trình máy tính

Một chương trình máy tính, hay đơn giản hơn là chương trình, là một chuỗi các chỉ thị được viết ra để thực hiện một nhiệm vụ nhất định bằng máy tính.[1] Một tập hợp các chương trình máy tính và các dữ liệu liên quan thường được gọi là phần mềm.

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai


Thể loại:Chương trình máy tính Thể loại:Lập trình Thể loại:Phần mềm