Chả

Chả là một trong những món ăn của người Việt, tùy theo địa phương có thể có các cách hiểu sau:

Template:Định hướng