Chẩn đoán

Template:Chú thích trong bàiChẩn đoán (διάγνωσις) là sự xác định tính chất và nguyên nhân của sự vật, hiện tượng. Chẩn đoán được sử dụng trong nhiều ngành qua nhiều biến thể khác nhau bằng cách sử dụng biện luận, phân tích và kinh nghiệm để phát hiện ra nguyên nhân và kết quả. Trong kỹ thuật hệ thống và khoa học máy tính, chẩn đoán thường được sử dụng để xác định nguyên nhân của triệu chứng, cách giảm nhẹ hay cách giải quyết vấn đề.

Kĩ thuật máy tính và mạng

Toán học và logic học

Y học

Template:Chính

Phương thức

Tools

Organizational Development

Kỹ thuật

Taxonomy

Chú thích

Template:Sơ khai

Thể loại:Thuật ngữ y học