Chủ nghĩa Lenin

Template:Văn phong Template:Trung lập Template:Chú thích trong bài thumb|right|200px|Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov) khoảng năm 1920. [[Tập tin:Lukács György.jpg|thumb|right|200px|György Lukács, nhà triết học của chủ nghĩa Lenin, khoảng năm 1952.]] Trong triết học Marx, chủ nghĩa Lenin hay còn gọi là Lê-nin-nít là một bộ phận lý luận chính trị cho tổ chức dân chủ của một đảng cách mạng tiên phong, là thành tựu của chuyên chính vô sản, là khúc dạo đầu chính trị để thành lập chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Lenin do nhà lãnh đạo cách mạng tháng 10 Lenin phát triển và đặt tên theo Vladimir Lenin. Chủ nghĩa Lenin bao gồm các lý thuyết kinh tế và chính trị xã hội chủ nghĩa, phát triển từ chủ nghĩa Mác, cũng như cách giải thích của Lenin của học thuyết Marx cho ứng dụng thực tế với điều kiện chính trị-xã hội của Đế quốc Nga nông nghiệp đầu thế kỷ 20. Trong tháng 2 năm 1917, trong năm năm, chủ nghĩa Lenin là ứng dụng của Nga về triết học kinh tế và chính trị của chủ nghĩa Mác, được thực hiện bởi đảng Bolshevik, đảng tiên phong lãnh đạo cuộc đấu tranh cho nền độc lập chính trị của giai cấp công nhân.

Sách tham khảo

Tiếng Nga
  • Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма = Les Origines intellectuelles du léninisme. — 1-е. — Москва: МИК, 1998. — 304 с. — ISBN 5-87902-029-0.
  • Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей / Авт.вступ.статей С. Н. Земляной. — М.: Междунар. отношения, 1990. — 141 с. — ISBN 5-7133-0356-Х.
  • Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И: Полн. собр. соч. — Т. 18. — С. 7–384.
  • Ленин В. И. О значении воинствующего материализма // Ленин В.И: Полн. собр. соч. — Т. 45. — С. 23–33.
  • Сталин И. В. Об основах ленинизма // Сталин И.В: Соч. — Т. 6.
Tiếng Anh
  • Marcel Liebman. Leninism Under Lenin. The Merlin Press. 1980. ISBN 0-85036-261-X
  • Paul Le Blanc. Lenin and the Revolutionary Party. Humanities Press International, Inc. 1990. ISBN 0-391-03604-1

Liên kết ngoài

Tác phẩm của Vladimir Lenin:

Các trang thông tin


Thể loại:Chủ nghĩa Marx Thể loại:Vladimir Lenin Thể loại:Lý thuyết lịch sử Thể loại:Triết học chính trị theo chính khách Thể loại:Dạng chủ nghĩa xã hội