Chu trình Krebs

Template:Thanh bên Hóa sinh

Tổng quan chu trình axit citric

Chu trình axit citric, còn gọi là chu trình axit tricarboxylic (hay chu trình ATC), chu trình Krebs,[1][2] hoặc chu trình Szent-Györgyi-Krebs (hiếm gặp), là một chuỗi các phản ứng hóa học được sử dụng bởi các sinh vật hiếu khí để giải phóng năng lượng được lưu trữ thông qua oxi hóa khử axetyl-CoA bắt nguồn từ các carbohydrate, chất béoprotein thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide. Ngoài ra, chu trình cung cấp tiền chất của một số axit amin nhất định, cũng như [[chất khử)] NADH, được sử dụng trong nhiều phản ứng khác. Tầm quan trọng của nó đối với nhiều con đường sinh hóa cho thấy rằng nó là một trong những thành phần sớm nhất được thiết lập của tế bào trao đổi chất và có thể có nguồn gốc phát sinh một cách tự nhiên.[3][4] Mặc dù nó được gắn thương hiệu như một 'chu trình', nhưng không cần thiết cho các chất chuyển hóa chỉ theo một tuyến đường cụ thể; ít nhất ba phân đoạn của chu trình axit citric đã được công nhận.[5] Phản ứng hóa học này được xúc tác bởi enzyme có vai trò quan trọng bậc nhất trong mọi tế bào sống có dùng ôxy trong hô hấp tế bào. Ở các sinh vật đơn bào, chu trình axit citric diễn ra ở chất nền của ti thể. Các thành phần và các phản ứng trong chu trình axit citric được Albert Szent-GyörgyiHans Krebs tìm ra. Chu trình axit citric tạo ra ATP cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào, cũng như cho mọi hoạt động của cơ thể. Nó cần nguyên liệu từ quá trình đường phân của glucose.

Chi tiết chu trình phản ứng

Hai nguyên tử carbon bị oxy-hóa thành CO2, năng lượng giải phóng ra được chuyển đến các quá trình khác bằng GTP (hoặc ATP) và dưới dạng electron trong NADH hoặc QH2. NADH tạo ra trong chu trình ATC về sau có thể cho electron để xúc tiến tổng hợp ATP; FADH2 tạo liên kết cộng hóa trị với succinate dehydrogenase, một enzym hoạt động trong chu trình ATC.

Chu trình phản ứng đơn giản hóa

Chu trình Crebs xảy ra ở chất nền của ti thể.

  • Nguyên liệu là Acid piruvic (CH3COCOOH) sẽ sinh ra 2 NADH, 2 CO2, 2 Acetyl CoenzimA hay còn gọi là Acetyl CoA (C-C-CoA) và tạo ra 2 ATP
  • 2 Acetyl CoenzimA này đi vào chu trình Krebs sẽ sinh ra 4CO2, 6 NADH, 2 FADH2

Acetyl-CoenzimA cung cấp cho phức hợp của hàng loạt phản ứng hóa học nối tiếp nhau theo vòng tròn khép kín gọi là chu trình citric acid của Krebs (nhà bác học Anh Hans Krebs đã nhận giải Nobel do phát hiện này và nó được gọi theo tên)

Tham khảo

  1. Lowenstein JM (1969). Methods in Enzymology, Volume 13: Citric Acid Cycle. Boston: Academic Press. ISBN 0-12-181870-5. 
  2. Jay J, Weitzman PD (1987). Krebs' citric acid cycle: half a century and still turning. London: Biochemical Society. p. 25. ISBN 0-904498-22-0. 
  3. Wagner, Andreas (2014). Arrival of the Fittest (first ed.). PenguinYork. p. 100. ISBN 9781591846468. 
  4. Lane, Nick (2009). Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution. New York: W.W. Norton & Co. ISBN 0-393-06596-0. 
  5. Which way does the citric acid cycle turn during hypoxia? The critical role of α-ketoglutarate dehydrogenase complex. Chinopoulos C. J Neurosci Res. 2013 Aug;91(8):1030-43. doi: 10.1002/jnr.23196. PMID: 23378250

Template:Sơ khai Template:Thể loại Commons

Thể loại:Hóa sinh Thể loại:Hô hấp tế bào