Open main menu

Là gì Wiki β

Cystein

Template:Chembox new

Cystein (viết tắt là Cys hoặc C)[1] là một α-axit amin với công thức hóa học HO2CCH(NH2)CH2SH. Đây là axit amin không thiết yếu, nghĩa là cơ thể người tự tổng hợp được.

Chú thích

Liên kết ngoài