Sắc tố tế bào

(Redirected from Cytochrome)

Template:Sơ khai

Sắc tố tế bào cytochrome c cùng với heme c.

Các sắc tố tế bào (tiếng Anh: cytochrome) là các hemeprotein gắn màng (ví dụ như màng ty thể trong) chứa các nhóm hem, có vai trò chủ yếu là tổng hợp ATP bằng cách truyền điện tử.

Tham khảo

Liên kết ngoài