Gam

Bài này trình bày đơn vị đo khối lượng; xem các nghĩa khác tại gam (định hướng)

Gam (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp gramme /ɡʁam/),[1] còn gọi là gờ ram,[2] cờ ram,[3]đơn vị đo khối lượng bằng 1/1000 kilôgam. Trong hệ đo lường quốc tế SI, gam là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản kilôgam theo định nghĩa trên.

Một số giá trị quy đổi khối lượng tương đương

Xem thêm

Chú thích

  1. Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 112.
  2. Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 115.
  3. Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 86.

Template:Sơ khai

Thể loại:Đơn vị đo khối lượng Thể loại:Đơn vị dẫn xuất trong SI Thể loại:CGS Thể loại:Từ gốc Pháp