Giá Rai

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Giá Rai là một thị xã ở phía Tây tỉnh Bạc Liêu. Thị xã Giá Rai được thành lập ngày 11 tháng 5 năm 2015 theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Giá Rai cũ. Hiện thị xã Giá Rai là đô thị loại IV.

Địa lý

Vị trí địa lý:

Địa hình:

Với địa hình tự nhiên khá ôn hoà và bằng phẳng, thị xã Giá Rai có nhiều sông ngòi, đặc biệt là Kênh Xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp có đoạn chảy qua địa bàn, có hai vùng nước ngọt và mặn.

Thị xã Giá Rai nằm trên bán đảo Cà Mau ngập mặn quanh năm. Đất Giá Rai là vùng đất trẻ, địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình từ 0,6 - 0,8 m so với mực nước biển. Khu vực ven quốc lộ 1A cao hơn các vùng khác. Địa hình chia làm 4 nhóm:

- Địa hình cao chiếm 39%.

- Địa hình trung bình 27,5%.

- Địa hình thấp 26,5%.

- Địa hình thấp trung bình 7%.

Dân số:

Thị xã Giá Rai có tổng dân số 142.198 người (2016), mật độ dân số của thị xã là 401 người/km2; dân tộc Kinh 132.958 người; dân tộc Hoa 2.518 người; dân tộc Khmer 6.672 người; dân tộc khác 50 người.

Hành chính

Thị xã Giá Rai có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường: Phường 1, Hộ Phòng, Láng Tròn và 7 xã: Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Tây, Tân Phong, Tân Thạnh với 17 khóm và 54 ấp.

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã

Ðơn vị hành chính cấp xã Phường
1
Phường
Hộ Phòng
Phường
Láng Tròn

Phong Tân

Phong Thạnh

Phong Thạnh A

Phong Thạnh Đông

Phong Thạnh Tây

Tân Phong

Tân Thạnh
Diện tích (km²) 11,87 11,95 33,20 53,68 41,24 38,00 26,99 53,02 62,95 63,18
Dân số (người) 16.906 19.475 17.855 12.583 10.061 9.271 7.178 8.199 20.725 20.459
Mật độ dân số (người/km²) 1.425 1.629 538 234 244 244 266 155 329 324
Số đơn vị hành chính 5 khóm 5 khóm 7 khóm 10 ấp 7 ấp 7 ấp 7 ấp 7 ấp 10 ấp 5 ấp
Năm thành lập 2015 2015 2015 1991 1978 2003 1991 1978 1991 1983

Bảng thống kê đơn vị hành chính trước năm 2015:

Bảng thống kê
Năm Số đơn vị hành chính
Số xã Số thị trấn Tổng
1977 9 2 11
1978 31 3 34
1979 24 3 27
1983 27 3 30
1987 18 3 21
1991 12 3 15
1991 14 3 17
2001 7 2 9
2003 8 2 10

Bảng thống kê đơn vị hành chính sau năm 2015:

Bảng thống kê
Năm Số đơn vị hành chính
Số xã Số phường Tổng
2015 7 3 10
2020(Dự kiến) 5 5 10
2030(Dự kiến) 7 5 12

Lịch sử

Thời Pháp thuộc

Vào thời nhà Nguyễn độc lập, vùng đất Giá Rai và Đông Hải ngày nay thuộc một phần đất đai các tổng Long Thủy và Quảng Long, huyện Long Xuyên, phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên.

Ngày 15 tháng 6 năm 1867, sau khi chiếm xong tỉnh Hà Tiên, thực dân Pháp dần xóa bỏ hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn, đồng thời đặt ra các hạt Thanh tra, trong đó có hạt Thanh tra Kiên Giang. Ngày 16 tháng 8 năm 1867, hạt Thanh tra Rạch Giá được thành lập do đổi tên từ hạt Thanh tra Kiên Giang trước đó. Hai tổng Long Thủy và Quảng Long lúc này thuộc hạt Thanh tra Rạch Giá. Về sau, lại lập thêm tổng Quảng Xuyên. Năm 1876, hạt Thanh tra Rạch Giá đổi thành hạt tham biện Rạch Giá. Năm 1882, thực dân Pháp thiết lập hạt tham biện Bạc Liêu trên cơ sở tách 3 tổng Quảng Long, Quảng Xuyên và Long Thủy của hạt tham biện Rạch Giá hợp với 2 tổng Thạnh Hòa và Thạnh Hưng tách từ hạt tham biện Sóc Trăng chuyển sang.

Năm 1896, hai tổng Long Thủy và Quảng Long cùng thuộc hạt tham biện Bạc Liêu có các làng trực thuộc như sau:

 • Tổng Long Thủy gồm 5 làng: Thới Bình, Tân Lợi, Tân Lộc, Phong Thạnh, Long Điền;
 • Tổng Quảng Long gồm 6 làng: An Xuyên, An Trạch, Tân Trạch, Hòa Thạnh, Tân Thạnh, Định Thành.

Ngày 20 tháng 12 năm 1899, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Đông Dương điều thống nhất gọi là "tỉnh", trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Lúc bấy giờ tỉnh Bạc Liêu chỉ có 2 quận: Vĩnh LợiCà Mau. Quận Cà Mau khi đó gồm 3 tổng là Quảng Long, Quảng Xuyên và Long Thủy vốn trước năm 1882 cùng thuộc địa bàn hạt Rạch Giá.

Ngày 5 tháng 10 năm 1917, thực dân Pháp thành lập quận Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu. Quận Giá Rai gồm tổng Quảng Long với các làng: An Trạch, Định Thành, Hoà Thạnh và Tân Thạnh. Ngày 24 tháng 9 năm 1938, quận Giá Rai được sáp nhập thêm tổng Long Thủy từ quận Cà Mau với các làng: Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây, Long Điền, Vĩnh Mỹ. Ngày 5 tháng 4 năm 1944, quận lập thêm tổng An Định gồm 2 làng An Trạch và Định Thành tách ra từ tổng Quản Long. Quận lỵ Giá Rai đặt tại làng Phong Thạnh thuộc tổng Long Thủy.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã, đồng thời bỏ danh xưng quận, gọi thay thế bằng huyện. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đến năm 1956 cũng thống nhất dùng danh xưng là xã, tuy nhiên vẫn gọi là quận cho đến năm 1975. Lúc này, Giá Rai vẫn là huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Giai đoạn 1956-1976

Việt Nam Cộng hòa

Ngày 9 tháng 3 năm 1956, theo Sắc lệnh 32-NV, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sáp nhập 4 xã trước đó thuộc quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu là Định Thành, Hoà Thành, Tân Thành, Phong Thạnh Tây vào địa bàn tỉnh Cà Mau mới được thành lập.

Sau năm 1956, các làng gọi là xã. Thời Việt Nam Cộng hòa, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng được hợp nhất thành tỉnh mới là tỉnh Ba Xuyên vào ngày 22 tháng 10 năm 1956. Lúc này, quận Giá Rai thuộc tỉnh Ba Xuyên. Quận Giá Rai chỉ còn một tổng là Long Thủy với 4 xã: Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Vĩnh Mỹ. Quận lỵ đặt tại xã Phong Thạnh.

Ngày 24 tháng 12 năm 1961, xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Phú, nguyên thuộc quận Phước Long (lúc này được bàn giao cho tỉnh Chương Thiện mới được thành lập) được sáp nhập vào quận Giá Rai thuộc tỉnh Ba Xuyên.

Ngày 18 tháng 4 năm 1963, xã Vĩnh Phú thuộc quận Giá Rai, tỉnh Ba Xuyên được sáp nhập trở lại vào quận Phước Long, tỉnh Chương Thiện.

Ngày 8 tháng 9 năm 1964, Thủ tướng chính quyền mới của Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 254-NV quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1964, tái lập tỉnh Bạc Liêu. Quận Giá Rai trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến năm 1975. Sau năm 1965, cấp tổng bị giải thể, các xã trực thuộc quận. Năm 1970, quận Giá Rai có 5 xã: Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hưng.

Chính quyền cách mạng

Năm 1957, Liên Tỉnh uỷ miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu, đồng thời đưa huyện Giá Rai giao về tỉnh Sóc Trăng quản lý. Năm 1962, huyện Giá Rai được chính quyền Cách mạng sáp nhập vào tỉnh Cà Mau. Tháng 11 năm 1973, khi Liên Tỉnh uỷ miền Tây tái lập tỉnh Bạc Liêu thì huyện Giá Rai trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu như trước cho đến năm 1976.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện" (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa). Huyện lỵ là thị trấn Giá Rai, được thành lập do tách một phần nhỏ đất đai từ các xã Phong Thạnh và Long Điền.

Từ năm 1976 đến nay

Tháng 2 năm 1976, Giá Rai là huyện của tỉnh Minh Hải.

 • Quyết định 181-CP[1] ngày 11 tháng 07 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ về việc giải thể huyện Châu Thành thuộc tỉnh Minh Hải và việc sáp nhập xã Định Thành, xã Hòa Thành, xã Tân Thành và thị trấn Tắc Vân vào huyện Giá Rai.
 • Quyết định 326-CP[2] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn (thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng và thị trấn Gành Hào). Tuy nhiên trong văn bản không ghi rõ tên các xã, thực tế chỉ có 10 xã: An Trạch, Long Điền, Long Điền Đông A, Long Điền Đông B, Long Điền Đông C, Long Điền Đông K, Long Điền Tây, Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Tây.

- Phía Bắc giáp xã Vĩnh Phú Tây, xã Phong Thạnh Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp huyện Vĩnh Lợi, phía tây giáp xã Tân Thành, xã Định Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp sông Gành Hào và biển Đông.

 • Quyết định 142-CP[3] ngày 04 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải:
 1. Chia xã Phong Thạnh thành bốn xã lấy tên là xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Bình và xã Phong Thạnh.
 2. Chia xã Phong Thạnh Đông thành năm xã lấy tên là xã Phong Nam, xã Phong Tân, xã Phong Phú, xã Phong Quý và xã Phong Thạnh Đông.
 3. Chia xã Phong Thạnh Tây cùng với ấp Khúc Tréo và ấp Nhân dân của xã An Trạch cắt sang, thành bốn xã lấy tên là xã Tân Hòa, xã Tân Hiệp, xã Tân Phong và xã Phong Thạnh Tây.
 4. Chia xã Long Điền thành ba xã lấy tên là xã Long Điền Tân, xã Long Điền Tiến và xã Long Điền.
 5. Chia xã Long Điền Tây thành ba xã lấy tên là xã Điền Hải, xã Long Hải và xã Long Điền Tây.
 6. Chia xã An Trạch (trừ ấp Khúc Tréo và ấp Nhân dân cắt sang xã Phong Thạnh Tây) thành năm xã lấy tên là xã An Hòa, xã An Bình, xã An Hạnh, An Phúc và xã An Trạch.
 7. Tách ấp Chòi Mòi và ấp Cái Keo của xã Định Thành, huyện Cà Mau, lập thành một xã mới lấy tên là xã An Định, thuộc huyện Giá Rai.
 8. Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Giá Rai lấy tên là thị trấn Giá Rai.
 9. Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 10. Thành lập thị trấn Gành Hào ở phía bắc giáp xã Long Điền Tây và xã Long Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp kinh sáng Gành Hào – Hộ Phòng, phía nam giáp xã Tân Thuận (huyện Ngọc Hiển).
 • Quyết định 94-HĐBT[4] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể huyện Cà Mau, sáp nhập các xã Định Hoà, Định Thành, Tân Thạnh của huyện Cà Mau vào huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải.
 • Quyết định 33B-HĐBT[5] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải:
 1. Sáp nhập xã An Hòa và xã An Hạnh thành một xã lấy tên là xã An Hòa.
 2. Sáp nhập xã An Phúc và xã An Định thành một xã lấy tên là xã An Phúc.
 3. Sáp nhập xã An Bình và xã An Trạch thành một xã lấy tên là xã An Trạch.
 4. Giải thể xã Long Điền Tân để sáp nhập vào xã Long Điền và xã Long Điền Tiến:
 5. Giải thể xã Thạnh Hòa để sáp nhập vào xã Phong Thạnh và xã Thạnh Phú; đổi tên xã Thạnh Phú thành xã Thành Hòa.
 6. Sáp nhập xã Long Điền Đông K và xã Long Điền Đông C thành một xã lấy tên là xã Long Điền Đông C.
 • Quyết định 183/QĐ-TCCP[6] ngày 13 tháng 04 năm 1991 của Ban Tổ chức Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải:
 1. Sáp nhập các xã Long Điền Đông A, Long Điền Đông B, Long Điền Đông C thành xã Long Điền Đông.
 2. Sáp nhập xã Long Điền Tiến vào xã Long Điền.
 3. Sáp nhập các xã Long Điền Hải, Điền Hải vào xã Long Điền Tây.
 4. Sáp nhập xã An Hòa vào xã An Trạch.
 5. Sáp nhập xã Định Hòa vào xã Định Thành.
 6. Sáp nhập các xã Tân Hiệp, Thạnh Bình vào xã Tân Phong.
 7. Sáp nhập xã Thạnh Hòa vào xã Phong Thạnh.
 8. Sáp nhập xã Phong Nam vào xã Phong Tân.
 9. Sáp nhập các xã Phong Phú, Phong Quý vào xã Phong Thạnh Đông.
 10. Sáp nhập xã Tân Hòa vào xã Phong Thạnh Tây.
 11. Huyện Giá Rai lúc này gồm có 3 thị trấn: Gành Hào, Giá Rai, Hộ Phòng và 12 xã: An Phúc, An Trạch, Định Thành, Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Tây, Tân Phong, Tân Thạnh.
 • Nghị quyết [7] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó huyện Giá Rai trở thành huyện của tỉnh Bạc Liêu.
 • Ngày 25 tháng 08 năm 1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 82/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu [8]. Theo đó, thành lập xã Phong Thạnh Đông A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 2.691,54 ha diện tích tự nhiên và 15.207 nhân khẩu của xã Phong Thạnh Đông; thành lập xã Long Điền Đông A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 5.947,93 ha diện tích tự nhiên và 15.342 nhân khẩu của xã Long Điền Đông.
 • Đến năm 2000, huyện Giá Rai có 3 thị trấn: Gành Hào, Giá Rai, Hộ Phòng và 14 xã: An Phúc, An Trạch, Định Thành, Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Đông A, Long Điền Tây, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Tây, Tân Phong, Tân Thạnh.
 • Ngày 24 tháng 12 năm 2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai[9]. Huyện Giá Rai sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 33.760,06 ha diện tích tự nhiên và 118.899 nhân khẩu, gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Tây, Tân Thạnh, Tân Phong, Phong Tân, thị trấn Hộ Phòng và thị trấn Giá Rai.
 • Ngày 24 tháng 12 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu[10]; theo đó, thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh.
 • Từ đó, huyện Giá Rai có 2 thị trấn: Giá Rai (huyện lị), Hộ Phòng và 8 xã: Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Tây, Tân Phong, Tân Thạnh.
 • Ngày 2 tháng 8 năm 2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận thị trấn Giá Rai - Hộ Phòng là đô thị loại IV.
 • Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai và thành lập các phường thuộc thị xã Giá Rai:
 1. Thành lập thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 35.466,81 ha diện tích tự nhiên và 140.000 nhân khẩu của huyện Giá Rai.
 2. Thành lập phường 1 thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.186,60 ha diện tích tự nhiên và dân số 16.906 người của thị trấn Giá Rai.
 3. Thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và dân số 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.
 4. Thành lập phường Láng Tròn thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 3.320,08 ha diện tích tự nhiên và dân số 17.855 người của xã Phong Thạnh Đông A.
 • Sau khi thành lập, thị xã Giá Rai có 10 đơn vị hành chính, gồm 3 phường: 1, Hộ Phòng, Láng Tròn và 7 xã: Tân Phong, Tân Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Tây.

Kinh tế - xã hội

Kinh tế Giá Rai phát triển dựa và du lịch, nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Giáo dục được nâng cấp và phát triển. Nhiều trường học được xây dựng hiện đại và đạt chuẩn quốc gia.

Y tế cũng phát triển theo hướng hiện đại, bệnh viện được xây dựng kiên cố và phủ rộng các nơi trên địa bàn thị xã.

Nông thôn mới

Năm 2015, xã Phong Thạnh Đông A (nay là phường Láng Tròn) đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Giá Rai (cũ) có 1/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 13/1/2019, xã Phong Thạnh Tây được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Giá Rai có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay thị xã đang phấn đấu xây dựng:

 • 1 xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới là xã Tân Phong.
 • 1 xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới là xã Phong Tân.
 • 4 xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới là các xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh, Tân Thạnh và Phong Thạnh A.

Dự kiến đến năm 2020 có 4 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Năm 2030, dự kiến tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%.

Quy hoạch

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Giá Rai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể được xác định trong từng giai đoạn như sau:

- Tổng giá trị gia tăng của Thị xã năm 2015 đạt 2.370 tỷ đồng và 4.286 tỷ đồng năm 2020, đến năm 2030 là 11.087 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994). Trong đó, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 45,0% năm 2010 lên 47,0% năm 2015 và chiếm 50,4% năm 2020; tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng từ 28,8% năm 2010 lên 30,2% năm 2015 và 31,6% năm 2020.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn năm 2015 đạt 2.110 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt 4.981 tỷ đồng.Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 131,4 triệu USD năm 2010 lên 304 triệu USD năm 2015 và 586 triệu USD năm 2020, đến năm 2030 đạt 1.450 triệu USDThu ngân sách đạt 215 tỷ đồng vào năm 2015 và 430 tỷ đồng năm 2020, đến năm 2030 đạt 1.290 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,58% năm 2010 xuống còn 9,0% năm 2015, giai đoạn 2016-2020 giảm bình quân hàng năm 1,5-2,0%, đến năm 2030 giảm còn dưới 5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 19,7% năm 2010 lên 37% năm 2015 và 60% năm 2020, năm 2030 đạt 75% trở lên.

Phát triển đô thị

Đến năm 2020 dự kiến thành lập thêm phường 2 (từ xã Tân Phong) và phường 3 (từ xã Tân Thạnh).

Trong giai đoạn năm 2030 - 2050 thị xã Giá Rai hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III để công nhận là đô thị loại III và nâng lên thành thành phố Giá Rai trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Giao thông

250px|giữa|nhỏ|Kênh Bạc Liêu - Cà Mau, đoạn chảy qua thị xã Giá Rai

Giao thông của Giá Rai chủ yếu dựa vào quốc lộ 1A, quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, tỉnh lộ xóm Lưng - Phước Long, đường Chủ Chí, đường Tân Thành, đường Tân Phong, đường Giá Rai - Phó Sinh, sông Gành Hào, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Kết nghĩa

Tập tin: Một góc TP Tam Điệp.jpg

Chú thích

 1. Quyết định 181-CP năm 1977 về việc giải thể huyện Châu Thành thuộc tỉnh Minh Hải và việc sáp nhập các xã trước đây thuộc huyện Châu Thành vào một số huyện khác thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải
 4. Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 5. Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 6. Quyết định 183/QĐ-TCCP điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải
 7. Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 8. Nghị định 82/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu , Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.
 9. Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai, Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.
 10. Nghị định 166/2003/NĐ-CP thành lập xã, phường thuộc huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam Template:Đơn vị hành chính thuộc thị xã Giá Rai Template:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bạc Liêu Template:Các thị xã của Việt Nam

Thể loại:Đô thị Việt Nam loại IV