Giả thuyết Goldbach

thumb=Goldbach_partitions_of_the_even_integers_from_4_to_28_300px.png|300px|Các số nguyên chẵn từ 4 đến 28 được phân tích thành tổng của hai số nguyên tố. Giả thuyết Goldbach cho rằng mỗi số nguyên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố.

Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu dài và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung. Giả thuyết phỏng đoán rằng:

Mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố.[1]

Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4 × 1018,[2] nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.

Lịch sử hình thành

Đây là một giả thuyết đơn giản được nhà toán học người Phổ sống ở thế kỷ 16, Goldbach đưa ra: mỗi số chẵn lớn hơn 2 đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của hai số nguyên tố, ví dụ 4 = 2 + 2, 8 = 5 + 3, 20 = 13 + 7. Tuy nhiên nó chưa được chứng minh tổng quát cho mọi số chẵn.[3]

Các nhà nghiên cứu trong thế kỷ 21 với sự trợ giúp của máy vi tính và các chương trình tính toán hiện đại đã xác minh giả thuyết này cho các số chẵn tới giới hạn 4 tỷ tỷ (4 và 18 số 0). Tuy nhiên trong toán học, điều này vẫn không có nghĩa là giả thuyết đúng với mọi số chẵn.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai toán học


Thể loại:Lý thuyết số cộng tính Thể loại:Lý thuyết số giải tích Thể loại:Phỏng đoán về số nguyên tố Thể loại:Các bài toán của Hilbert