Glottolog

Glottolog là một cơ sở dữ liệu thư mục của các ngôn ngữ, đặt tại Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max PlanckLeipzig, Đức. Nó còn ít được biết đến trên thế giới.

Glottolog có hai thành phần:

  • Danh mục Languoid là danh mục các ngôn ngữ trên thế giới và ngữ hệ;
  • Langdoc là các tài liệu tham khảo.

Nó khác với Ethnologue vốn là đã nổi tiếng, bằng nhiều phương cách tích cực hơn: nó chỉ cố gắng để chấp nhận ngôn ngữ mà các biên tập viên đã có thể khẳng định cả hai tồn tại và là khác biệt (giống chưa được xác nhận, nhưng được thừa kế từ một nguồn khác, được gắn thẻ như "giả" hay "unattested")[1]. Nó chỉ cố gắng để phân loại ngôn ngữ vào các gia đình đã được chứng minh là có hiệu lực; thông tin thư mục được cung cấp rộng rãi, đặc biệt là cho các ngôn ngữ ít được biết đến; và, đến một mức độ hạn chế, tên gọi khác được liệt kê theo các nguồn mà sử dụng chúng.

Trong một số trường hợp, tên ngôn ngữ được sử dụng trong các mục trong thư mục trong Langdoc được xác định bởi tiêu chuẩn ISO hoặc mã Glottolog. Đây là một lĩnh vực mở rộng đang thực hiện. Glottolog khác với những phương cách bị động khác: Đáng chú ý là nó tách biệt với một điểm vị trí duy nhất trên một bản đồ tại trung tâm địa lý của nó, tức là không cung cấp thông tin về dân tộc học hoặc nhân khẩu. Liên kết bên ngoài được cung cấp theo tiêu chuẩn ISO, Ethnologue, và cơ sở dữ liệu ngôn ngữ trực tuyến khác.

Phiên bản 2.2 đã được công bố trực tuyến trong năm 2013, và được cấp phép theo Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (Giấy phép Creative Commons). Phiên bản 2.4 đã được xuất bản vào năm 2015.

Các hệ và nhóm ngôn ngữ

Tên Vùng[2] Số lượng
Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo Châu Phi 1432
Ngữ hệ Nam Đảo (Austronesia) Châu Phi, lục địa Á-Âu, Papunesia, Nam Mỹ 1276
Ngữ hệ Ấn-Âu (Indo-European) Châu Phi, Australia, lục địa Á-Âu, Bắc Mỹ, Papunesia, Nam Mỹ 585
Ngữ hệ Hán-Tạng (Sino-Tibet) Lục địa Á-Âu 472
Ngữ hệ Phi-Á (Afro-Asiatic) Châu Phi, lục địa Á-Âu 372
Ngữ hệ Trans-New Guinea Papunesia 315
Ngữ hệ Pama-Nyungar Úc, Papunesia 240
Ngữ hệ Otomangue Bắc Mỹ 178
Ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic) Lục địa Á-Âu 164
Ngữ hệ Tai-Kadai Lục địa Á-Âu 96
Ngữ hệ Dravida Lục địa Á-Âu 81
Ngữ hệ Arawak Bắc Mỹ, Nam Mỹ 76
Nhóm ngôn ngữ Mande Châu Phi 74
Ngữ hệ Tupi Nam Mỹ 71
Ngữ hệ Uto-Aztec Bắc Mỹ 68
Nhóm ngôn ngữ Trung Sudan Châu Phi 62
Nhóm ngôn ngữ Torricelli Papunesia 55
Nhóm ngôn ngữ Nin Châu Phi 51
Ngữ hệ Algic Bắc Mỹ 45
Ngữ hệ Athapaska-Eyak-Tlingit Bắc Mỹ 45
Nhóm ngôn ngữ Quechua Nam Mỹ 45
Ngữ hệ Carib Nam Mỹ 44
Ngữ hệ Turk Lục địa Á-Âu 44
Ngữ hệ Ural Lục địa Á-Âu 44
Ngữ hệ H'Mông-Miền Lục địa Á-Âu 39
Ngữ hệ Pano Nam Mỹ 38
Ngữ hệ Sepik Papunesia 36
Ngữ hệ Maya Bắc Mỹ 33
Ngữ hệ Macro-Jê Nam Mỹ 31
Ngữ hệ Hạ Sepik-Ramu Papunesia 30
Ngữ hệ Nakh-Daghestan Lục địa Á-Âu 30
Ngữ hệ Chibcha Bắc Mỹ, Nam Mỹ 27
Ngữ hệ Tucano Nam Mỹ 26
Ngữ hệ Salish Bắc Mỹ 25
Nhóm ngôn ngữ Timor-Alor-Pantar Papunesia 22
Ngữ hệ Lakes Plain Papunesia 20
Nhóm ngôn ngữ Dogon Châu Phi 19
Ngữ hệ Mixe-Zoque Bắc Mỹ 19
Nhóm ngôn ngữ Ta-Ne-Omoto Châu Phi 19
Ngữ hệ Sioux Bắc Mỹ 18
Ngữ hệ Morehead-Wasur Papunesia 17
Ngữ hệ Mông Cổ Lục địa Á-Âu 16
Ngữ hệ Border Papunesia 15
Ngữ hệ Bắc Halmahera Papunesia 15
Ngữ hệ Nhật Bản Lục địa Á-Âu, Papunesia 14
Ngữ hệ Khoe-Kwadi Châu Phi 14
Ngữ hệ Angan Papunesia 13
Nhóm ngôn ngữ Ndu Papunesia 13
Nhóm ngôn ngữ Nubia Châu Phi 13
Ngữ hệ Tor-Orya Papunesia 13
Ngữ hệ Chapacura Nam Mỹ 12
Ngữ hệ Eskimo-Aleut Lục địa Á-Âu, Bắc Mỹ 12
Ngữ hệ Gunwinygu Australia 12
Ngữ hệ Totonac Bắc Mỹ 12
Ngữ hệ Tungus Lục địa Á-Âu 12
Ngữ hệ Iroquois Bắc Mỹ 11
Nhóm ngôn ngữ Miwok-Ohlone Bắc Mỹ 11
Ngữ hệ Tây Daly Australia 11
Ngữ hệ Worrorra Australia 11
Ngữ hệ Vịnh Geelvink Papunesia 10
Ngữ hệ Andaman Lớn Lục địa Á-Âu, Papunesia 10
Ngữ hệ Heiban Châu Phi 10
Nhóm ngôn ngữ Ijoid Châu Phi 10
Nhóm ngôn ngữ Maba Châu Phi 10
Ngữ hệ Nyulnyul Australia 10
Nhóm ngôn ngữ Sahara Châu Phi 10
Nhóm ngôn ngữ Songhay Châu Phi 10
Ngữ hệ Surma Châu Phi 10
Ngữ hệ Choco Nam Mỹ 9
Ngữ hệ Cochimi-Yuma Bắc Mỹ 9
Ngữ hệ Daga Papunesia 9
Ngữ hệ Skou Papunesia 9
Ngữ hệ Nam Bougainville Papunesia 9
Ngữ hệ Kiowa-Tanoa Bắc Mỹ 8
Ngữ hệ Kwerba Papunesia 8
Ngữ hệ Mailu Papunesia 8
Nhóm ngôn ngữ Talodi Nông Châu Phi 8
Ngữ hệ Tuu Châu Phi 8
Ngữ hệ Bosavi Papunesia 7
Nhóm ngôn ngữ Daju Châu Phi 7
Nhóm ngôn ngữ Huitoto Nam Mỹ 7
Nhóm ngôn ngữ Inland Gulf Papunesia 7
Nhóm ngôn ngữ Koiari Papunesia 7
Nhóm ngôn ngữ Mataco Nam Mỹ 7
Nhóm ngôn ngữ Muskogee Bắc Mỹ 7
Nhóm ngôn ngữ Pomo Bắc Mỹ 7
Nhóm ngôn ngữ Tacana Nam Mỹ 7
Nhóm ngôn ngữ Arawa Nam Mỹ 6
Nhóm ngôn ngữ Baining Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Barbacoan Nam Mỹ 6
Nhóm ngôn ngữ Chumashan Bắc Mỹ 6
Ngữ hệ Đông Strickland Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Goilalan Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Kadugli-Krongo Châu Phi 6
Nhóm ngôn ngữ Kiwaian Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Kxa Châu Phi 6
Nhóm ngôn ngữ Left May Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Marind Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Nambiquaran Nam Mỹ 6
Ngữ hệ Nam Bird's Head Papunesia 6
Nhóm ngôn ngữ Wakashan Bắc Mỹ 6
Nhóm ngôn ngữ Enisei Lục địa Á-Âu 6
Nhóm ngôn ngữ Zaparoan Nam Mỹ 6
Nhóm ngôn ngữ Abkhaz-Adyge Lục địa Á-Âu 5
Nhóm ngôn ngữ Caddoan Bắc Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka Lục địa Á-Âu 5
Nhóm ngôn ngữ Guahibo Nam Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Guaicuruan Nam Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Lengua-Mascoy Nam Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Mirndi Australia 5
Nhóm ngôn ngữ Misumalpan Bắc Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Nimboran Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Nuclear Eleman Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Pauwasi Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Sahaptian Bắc Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Nam Omotic Châu Phi 5
Nhóm ngôn ngữ Tirio Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Tây Bird's Head Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Xincan Bắc Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Yanomam Nam Mỹ 5
Nhóm ngôn ngữ Yareban Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Yuat Papunesia 5
Nhóm ngôn ngữ Chinook Bắc Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Chonan Nam Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Đông Jebel Châu Phi 4
Nhóm ngôn ngữ Đông Trans-Fly Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Huavean Bắc Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Iwaidjan Proper Australia 4
Nhóm ngôn ngữ Jivaroan Nam Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Kamakanan Nam Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Kartvelia Lục địa Á-Âu 6
Nhóm ngôn ngữ Koman Châu Phi 4
Nhóm ngôn ngữ Maiduan Bắc Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Mangarrayi-Maran Australia 4
Nhóm ngôn ngữ Maningrida Australia 4
Nhóm ngôn ngữ Mao Châu Phi 4
Nhóm ngôn ngữ Nadahup Nam Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Bắc Bougainville Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Sentani Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Suki-Gogodala Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Tama Châu Phi 4
Nhóm ngôn ngữ Tangkic Australia 4
Nhóm ngôn ngữ Turama-Kikori Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Walio Papunesia 4
Nhóm ngôn ngữ Yokutsan Bắc Mỹ 4
Nhóm ngôn ngữ Yukaghir Lục địa Á-Âu 4
Nhóm ngôn ngữ Arafundi Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Aymara Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Bororoan Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Cahuapanan Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Charruan Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Dizoid Châu Phi 3
Ngữ hệ Đông Bird's Head Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Giimbiyu Australia 3
Nhóm ngôn ngữ Jarrakan Australia 3
Nhóm ngôn ngữ Kalapuyan Bắc Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Katla-Tima Châu Phi 3
Nhóm ngôn ngữ Kawesqar Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Kayagar Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Kolopom Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Kuliak Châu Phi 3
Nhóm ngôn ngữ Kwalean Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Mairasi Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Mongol-Langam Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Peba-Yagua Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Puri Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Saliban Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Shastan Bắc Mỹ 3
Ngữ hệ Tsimshian Bắc Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Tây Bomberai Papunesia 3
Nhóm ngôn ngữ Yangmanic Australia 3
Nhóm ngôn ngữ Zamucoan Nam Mỹ 3
Nhóm ngôn ngữ Amto-Musan Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Araucanian Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Awin-Pa Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Baibai-Fas Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Bayono-Awbono Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Boran Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Bulaka River Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Bunaban Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Chimakuan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Coosan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Doso-Turumsa Papunesia 2
Ngữ hệ Đông Daly Australia 2
Ngữ hệ Đông Kutubu Papunesia 2
Ngữ hệ Etruscan-Rhaetia Lục địa Á-Âu 2
Nhóm ngôn ngữ Furan Châu Phi 2
Nhóm ngôn ngữ Garrwan Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Haida Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Harakmbut Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Hatam-Mansim Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Hibito-Cholon Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Huarpean Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Hurro-Urarti Lục địa Á-Âu 2
Nhóm ngôn ngữ Inanwatan Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Jarawa-Onge Lục địa Á-Âu 2
Nhóm ngôn ngữ Jicaquean Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Kakua-Nukak Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Kariri Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Katukinan Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Kaure-Narau Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Keresan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Konda-Yahadian Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Triều Tiên Lục địa Á-Âu 2
Nhóm ngôn ngữ Kresh-Aja Châu Phi 2
Nhóm ngôn ngữ Kwomtari Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Lencan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Lepki-Murkim Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Limilngan Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Manubaran Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Marrku-Wurrugu Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Mombum Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Monumbo Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Namla-Tofanma Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Đông-Bắc Tasmania Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Bắc Daly Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Nyimang Châu Phi 2
Nhóm ngôn ngữ Pahoturi Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Palaihnihan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Piawi Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Rashad Châu Phi 2
Nhóm ngôn ngữ Senagi Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Somahai Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Đông-Nam Tasmania Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Nam Daly Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Tarascan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Taulil-Butam Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Teberan Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Temein Châu Phi 2
Nhóm ngôn ngữ Tequistlatecan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Ticuna-Yuri Nam Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Uru-Chipaya Nam Mỹ 2
Ngữ hệ Tây Tasmania Australia 2
Nhóm ngôn ngữ Wintuan Bắc Mỹ 2
Nhóm ngôn ngữ Yawa Papunesia 2
Nhóm ngôn ngữ Yuki-Wappo Bắc Mỹ 2
Abinomn Papunesia 1
Abun Papunesia 1
Adai Bắc Mỹ 1
Aewa Nam Mỹ 1
Aikanã Nam Mỹ 1
Ainu Lục địa Á-Âu 1
Alsea Bắc Mỹ 1
Andaqui Nam Mỹ 1
Andoque Nam Mỹ 1
Anem Papunesia 1
Ap Ma Papunesia 1
Arutani Nam Mỹ 1
Atacame Nam Mỹ 1
Atakapa Bắc Mỹ 1
Banaro Papunesia 1
Bangime Châu Phi 1
Basque Lục địa Á-Âu 1
Beothuk Bắc Mỹ 1
Berta Châu Phi 1
Betoi Nam Mỹ 1
Bilua Papunesia 1
Birri Châu Phi 1
Bogaya Papunesia 1
Burmeso Papunesia 1
Burushaski Lục địa Á-Âu 1
Camsá Nam Mỹ 1
Candoshi-Shapra Nam Mỹ 1
Canichana Nam Mỹ 1
Cayubaba Nam Mỹ 1
Cayuse Bắc Mỹ 1
Chimariko Bắc Mỹ 1
Chiquitano Nam Mỹ 1
Chitimacha Bắc Mỹ 1
Chono Nam Mỹ 1
Coahuilteco Bắc Mỹ 1
Cofán Nam Mỹ 1
Comecrudo Bắc Mỹ 1
Cotoname Bắc Mỹ 1
Cuitlatec Bắc Mỹ 1
Culli Nam Mỹ 1
Damal Papunesia 1
Dem Papunesia 1
Dibiyaso Papunesia 1
Duna Papunesia 1
Elamite Lục địa Á-Âu 1
Elseng Papunesia 1
Esselen Bắc Mỹ 1
Fasu Papunesia 1
Fulniô Nam Mỹ 1
Gagadu Australia 1
Guachi Nam Mỹ 1
Guaicurian Bắc Mỹ 1
Guamo Nam Mỹ 1
Guató Nam Mỹ 1
Gule Châu Phi 1
Gumuz Châu Phi 1
Guriaso Papunesia 1
Hadza Châu Phi 1
Hattic Lục địa Á-Âu 1
Hruso Lục địa Á-Âu 1
Iberian Lục địa Á-Âu 1
Irántxe Nam Mỹ 1
Itonama Nam Mỹ 1
Jalaa Châu Phi 1
Jirajaran Nam Mỹ 1
Kaki Ae Papunesia 1
Kamula Papunesia 1
Kanoê Nam Mỹ 1
Kapori Papunesia 1
Karankawa Bắc Mỹ 1
Karok Bắc Mỹ 1
Kehu Papunesia 1
Kembra Papunesia 1
Kenaboi Lục địa Á-Âu 1
Kibiri Papunesia 1
Kimki Papunesia 1
Klamath-Modoc Bắc Mỹ 1
Kol Papunesia 1
Kosadle Papunesia 1
Kujarge Châu Phi 1
Kunama Châu Phi 1
Kungarakany Australia 1
Kunza Nam Mỹ 1
Kuot Papunesia 1
Kusunda Lục địa Á-Âu 1
Kutenai Bắc Mỹ 1
Kwaza Nam Mỹ 1
Laal Châu Phi 1
Lafofa Châu Phi 1
Laragia Australia 1
Lavukaleve Papunesia 1
Leco Nam Mỹ 1
Lule Nam Mỹ 1
Máku Nam Mỹ 1
Maratino Bắc Mỹ 1
Massep Papunesia 1
Matanawí Nam Mỹ 1
Mato Grosso Arára Nam Mỹ 1
Mawes Papunesia 1
Maybrat Papunesia 1
Meroitic Châu Phi 1
Mimi-Gaudefroy Châu Phi 1
Minkin Australia 1
Mochica Nam Mỹ 1
Molale Bắc Mỹ 1
Molof Papunesia 1
Mor Papunesia 1
Morori Papunesia 1
Mosetén-Chimané Nam Mỹ 1
Movima Nam Mỹ 1
Mpur Papunesia 1
Muniche Nam Mỹ 1
Mure Nam Mỹ 1
Nara Châu Phi 1
Natchez Bắc Mỹ 1
Nihali Lục địa Á-Âu 1
Nivkh Lục địa Á-Âu 1
Odiai Papunesia 1
Omurano Nam Mỹ 1
Ongota Châu Phi 1
Oti Nam Mỹ 1
Otomaco Nam Mỹ 1
Oyster Australia 1
Páez Nam Mỹ 1
Pankararú Nam Mỹ 1
Papi Papunesia 1
Pawaia Papunesia 1
Payagua Nam Mỹ 1
Pele-Ata Papunesia 1
Pirahã Nam Mỹ 1
Puelche Nam Mỹ 1
Puinave Nam Mỹ 1
Pumé Nam Mỹ 1
Puquina Nam Mỹ 1
Purari Papunesia 1
Pyu Papunesia 1
Ramanos Nam Mỹ 1
Salinan Bắc Mỹ 1
Sandawe Châu Phi 1
Sapé Nam Mỹ 1
Sause Papunesia 1
Savosavo Papunesia 1
Sechuran Nam Mỹ 1
Seri Bắc Mỹ 1
Shabo Châu Phi 1
Shom Peng Lục địa Á-Âu 1
Siuslaw Bắc Mỹ 1
Suarmin Papunesia 1
Sulka Papunesia 1
Sumerian Lục địa Á-Âu 1
Tabo Papunesia 1
Taiap Papunesia 1
Takelma Bắc Mỹ 1
Tallán Nam Mỹ 1
Tambora Papunesia 1
Sumeri Papunesia 1
Taruma Nam Mỹ 1
Taushiro Nam Mỹ 1
Timote-Cuica Nam Mỹ 1
Timucua Bắc Mỹ 1
Tinigua Nam Mỹ 1
Tiwi Australia 1
Tonkawa Bắc Mỹ 1
Touo Papunesia 1
Trumai Nam Mỹ 1
Tunica Bắc Mỹ 1
Tuxá Nam Mỹ 1
Umbugarla Australia 1
Urarina Nam Mỹ 1
Usku Papunesia 1
Vilela Nam Mỹ 1
Wadjiginy Australia 1
Wageman Australia 1
Waorani Nam Mỹ 1
Warao Nam Mỹ 1
Washo Bắc Mỹ 1
Wiru Papunesia 1
Xukurú Nam Mỹ 1
Yale Papunesia 1
Yámana Nam Mỹ 1
Yana Bắc Mỹ 1
Yele Papunesia 1
Yerakai Papunesia 1
Yetfa Papunesia 1
Yuchi Bắc Mỹ 1
Yuracaré Nam Mỹ 1
Yurumanguí Nam Mỹ 1
Yuwana Nam Mỹ 1
Zuni Bắc Mỹ 1
LSFic (sign) 32
ASLic (sign) 20
BSLic (sign) 10
Arab Sign (sign) 6
Russian Sign (sign) 6
CSLic (sign) 5
DGSic (sign) 4
JSLic (sign) 3
Old Chiangmai-Bangkok-Haiphong Sign (sign) 3
Spanish Sign 3
Paraguay-Uruguay Sign 2
Providencia-Cayman Sign 2
Afghan Sign 1
Albanian Sign 1
Argentine Sign 1
Armenian Sign 1
Bamako Sign 1
Brazilian Sign 1
Burkina Faso Sign 1
Ecuadorian Sign 1
Estonian Sign 1
Guatemalan Sign 1
Hausa Sign 1
Indian Sign 1
Kenyan Sign 1
Lyons Sign 1
Maltese Sign 1
Mauritian Sign 1
Mofu-Gudur Sign 1
Mozambican Sign 1
Nepalese Sign 1
Pakistan Sign 1
Penang Sign 1
Persian Sign 1
Rennellese Sign 1
Salvadoran Sign 1
Saudi Arabian Sign 1
Sri Lankan Sign 1
Tanzanian Sign 1
Tijuana Sign 1
Turkish Sign 1
Venezuelan Sign 1
Yoruba Sign 1
Zambian Sign 1
Zimbabwe Sign 1
Adamorobe Sign 1
Alipur Sign 1
Al-Sayyid Bedouin Sign 1
Ban Khor Sign 1
Bengkala Sign 1
Bribri Sign 1
Brunca Sign 1
Bura Sign 1
Chatino Sign 1
Enga Sign 1
Ghandruk Sign 1
Ghardaia Sign 1
Guinea-Bissau Sign 1
Inuit Sign 1
Jamaican Country Sign 1
Jhankot Sign 1
Jumla Sign 1
Kajana Sign 1
Keresan Pueblo Indian Sign 1
Mardin Sign 1
Martha's Vineyard Sign 1
Mbour Sign 1
Nanabin Sign 1
Nicaraguan Sign 1
Old Kentish Sign 1
Original Costa Rican Sign 1
Tebul Sign 1
Urubú-Kaapor Sign 1
Yolngu Sign 1
Yucatec Maya Sign 1

Chỉ dẫn

Tham khảo

  1. See for example the bookkeeping section for ISO languages that Glottolog has deemed to be spurious distinctions.
    This discrimination does not apply to dialects, many of which have been inherited from MultiTree or other sources without verification.
  2. Geographic regions include "Papunesia" (a portmanteau of Papua (New Guinea) and Austronesia), which refers to the islands of Insular Southeast Asia and Oceania.

Xem thêm

Liên kết ngoài

Thể loại:Ngôn ngữ Thể loại:Ngôn ngữ học Thể loại:Ngữ hệ Thể loại:Tài liệu ngôn ngữ học