Hóa thân

Hóa thân có thể là một trong những nghĩa sau:

Template:Định hướng