Hô hấp (sinh lý học)

Template:Chú thích trong bài

Trong sinh lý học, hô hấp được định nghĩa là sự vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào các tế bào ở trong , và vận chuyển cacbon điôxít theo chiều ngược lại. Sự hô hấp này khác với định nghĩa hóa sinh về hô hấp, trong đó đề cập đến hô hấp tế bào: sự trao đổi chất của một sinh vật thu được năng lượng bằng phản ứng của oxy với glucose tạo ra nước, cacbon điôxítATP (năng lượng).

Xem thêm

Đọc thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai cơ bản Template:Các chủ đề Template:Thể loại Commons