Hạ Hầu Bá

Template:Chú thích trong bài

Hạ Hầu Bá trong tranh vẽ thời nhà Thanh

Hạ Hầu Bá (chữ Hán:夏侯霸; bính âm: Xiahou Ba), tự Trọng Quyền (仲權) là một nhân vật quân sự của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ hai của Hạ Hầu Uyên. Sau này Hạ Hầu Bá vì bất mãn với sự chuyên quyền của gia tộc họ Tư Mã đã về đầu quân cho Thục Hán và cùng góp sức với Khương Duy trong những lần Thục tấn công Ngụy.

Năm 253, Khương Duy lên nắm quyền ở Thục, Hạ Hầu Bá theo về hàng vì mâu thuẫn với quyền thần họ Tư Mã.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa

Trong Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung có mô tả về cái chết của Hạ Hầu Bá, theo đó trong một lần bắc phạt, Khương Duy sai Hạ Hầu Bá làm tiền bộ, dẫn binh đến Diêu Dương trước. Hạ Hầu Bá đến nơi, trông thấy trên mặt thành không có một lá cờ nào, bốn cửa mở tung cả. Bá đến mặt thành, bỗng nghe một tiếng pháo nổ, rồi trên mặt thành còi trống vang động, tinh kỳ dựng lên tua tủa, cầu treo rút lên. Hạ Hầu Bá vội vã rút lui thì tên đạn trên thành bắn xuống như mưa. Hạ Hầu Bá và năm trăm quân cùng bị bắn chết hết.

Xem thêm

Template:Nhân vật Tam Quốc

Template:Các chủ đề

Tham khảo

Template:Sơ khai nhân vật quân sự Trung Quốc

Thể loại:Nhân vật Tam quốc diễn nghĩa Thể loại:Mất thập kỷ 250 Thể loại:Năm sinh không rõ Thể loại:Nhân vật quân sự Tào Ngụy Thể loại:Nhân vật quân sự Thục Hán Thể loại:Người Trung Quốc lưu vong