Hạ Long

Hạ Long có nghĩa là rồng hạ xuống, đây cũng là tên gọi để chỉ:

Template:Trang định hướng