Hằng số điện môi

Lực tương tác giữa các vật mang điện phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tác dụng giữa chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là một hằng số phụ thuộc vào tính chất của điện môi mà không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường đó. Nó là đại lượng không có thứ nguyên; tức là một số thuần tuý, không có đơn vị.

Hằng số điện môi đôi khi còn được gọi đầy đủ là độ điện thẩm tương đối; do nó bằng tỷ số giữa độ điện thẩm của môi trường và độ điện thẩm chân không:

ε = εs0

Với chân không, hằng số điện môi hiển nhiên bằng 1. Dưới đây là bảng hằng số điện môi của một số chất.

  • Không khí (ở nhiệt độ 0°Cáp suất 760mmHg) là 1,000 594
  • Dầu hỏa là 2,1
  • Nước nguyên chất là 81
  • Parafin là 2
  • Giấy là 2
  • Mica là 5,7 đến 7.
  • Ebonit là 2,7
  • Thủy tinh là 5 đến 10.
  • Thạch anh là 4,5

Tụ điện

Xét một tụ điện gồm hai bản kim loại song song và ở giữa là chân khôngđiện dungC0. Khi lấp đầy không gian giữa hai bản bằng mô trường có hằng số điện môi ε, điện dung sẽ tăng lên:

C = ε C0

Để chế tạo các tụ điện có điện dung lớn với kích thước nhỏ, có thể nhồi vào tụ các vật liệu có hằng số điện môi lớn.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Đại lượng vật lý Thể loại:Điện học Thể loại:Khái niệm vật lý Thể loại:Vật lý vật chất ngưng tụ

de:Dielektrizitätszahl et:Suhteline dielektriline läbitavus en:Relative permittivity fa:ثابت گذردهی خلأ pl:Stała dielektryczna sl:Influenčna konstanta tr:Bağıl yalıtkanlık sabiti zh:介电常数