Hệ số

Trong toán học, hệ số là một nhân tử (số nhân) trong một vài số hạng của một biểu thức. Nó thường là một số, nhưng không phải là biến số. Ví dụ, trong biểu thức

<math>7x^2-3xy+1.5+y</math>

hai số hạng đầu tiên có hệ số là 7 và -3. Số hạng thứ ba 1.5 là một hằng số. Số hạng cuối cùng không có một hệ số được liệt kê rõ ràng, nhưng hệ số của số hạng này được coi là 1, vì số hạng cũng không thay đổi khi nhân với thừa số đó. Hệ số thường là các số, mặc dù chúng cũng có thể là các tham số a, b và c như trong ví dụ này

<math>ax^2+bx+c</math>

khi ta hiểu rằng a, b và c không phải là các biến số.

Tham khảo

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Đa thức Thể loại:Đại số Thể loại:Thuật ngữ toán học Thể loại:Số