Hệ tinh thể lục phương

Template:Về [[Tập tin:Berillo.jpg|nhỏ|phải|200px|Một mẫu tinh thể hệ tinh thể sáu phương, beryl]] nhỏ|150px|phải|Sáu phương

Trong tinh thể học, hệ tinh thể sáu phương là một trong bảy hệ tinh thể và nó chứa 7 nhóm điểm. Dạng hình học giống như hình lăng trụ có đáy là hình lục giác. Chỉ có một ô mạng Bravais thuộc hệ này, tức có sáu nguyên tử trong một ô mạng.

Than chì là một ví dụ về tinh thể được kết tinh theo hệ tinh thể sáu phương.

Các sắp xếp sáu phương cũng được tìm thấy trong các cấu trúc của amphiphil và cấu tạo nên một trong số các loại lipit đa phân tử.

Nhóm điểm (hay còn gọi là lớp tinh thể) thuộc hệ này được liệt kê bên dưới cùng ký hiệu quốc tế, ký hiệu Schoenflies, và ví dụ khoáng vật đặc trưng.

Tên Quốc tế Schoenflies Ví dụ
Lưỡng tháp sáu phương kép <math>\mathrm{\frac6mmm}</math> D6h beryl
Tháp sáu phương kép <math>\mathrm{6mm} \,</math> C6v greenockit
Lưỡng tháp sáu phương <math>\mathrm{\frac6m}</math> C6h apatit
Tháp sáu phương <math>\mathrm{6} \,</math> C6 nephelin
Mặt thang sáu phương <math>622 \,</math> D6 kalsilitthạch anh bậc cao
Tháp đôi ba phương kép <math>\mathrm{\overline{6}2m}</math> D3h benitoit
Tháp đôi ba phương <math>\overline{6}</math> C3h

Xem thêm

Tham khảo

Template:Các hệ tinh thể

Template:Sơ khai

Thể loại:Tinh thể học Thể loại:Khoáng vật học