Hồi

Hồi trong tiếng Việt có thể là:

Xem thêm

Template:Trang định hướng