Hợp chất không vòng

Revision as of 11:53, 25 September 2015 by TuanminhBot (talk) (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.8876886)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Trong hóa học, hợp chất không vòng là các hợp chất hữu cơ, trong đó các nguyên tử cácbon liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hay mạch nhánh. Hợp chất aliphatic đơn giản nhất là mêtan (CH4).

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Hợp chất hữu cơ